เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1.1 มีบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
         (1) มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน
         (2) มีการกำหนดขอบเขตกิจกรรมของสำนักงานผลการดำเนินงาน

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ และพื้นที่สีเขียว (1.1.1)