เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.5.1 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน จะต้องประกอบไปด้วย
         (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
         (2) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับการเดินทาง
         (3) ปริมาณการใช้น้ำประปา
         (4) ปริมาณการใช้กระดาษ
         (5) ปริมาณการเกิดของเสีย (ฝังกลบ)

หมายเหตุ : (โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก(Emission Factor ; EF) ขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกล่าสุด)ผลการดำเนินงาน
          สำนักวิทยบริการฯ มีการรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอบเขตประเทที่ 1 ประกอบด้วย ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากการเดินทางไปราชการ ปริมาณการปล่อยสารมีเทนจาก Septic tank ปริมาณการปล่อยสารมีเทนจากบ่อบำบัดแบบไม่เดิมอากาศ ปริมาณการใช้สารทำความเย็นแบบ R134A ขอบเขตประเภทที่ 2 ประกอบด้วย ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และขอบเขตประเภทที่ 3 ประกอบด้วย ปริมาณการใช้น้ำ ปริมาณการใช้กระดาษ และปริมาณของเสียฝังกลบ โดยใช้แบบโปรแกรมการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน/โรงแรม และอื่นๆ โดยพัฒนาโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.(1.5.1-CFO-2563-01, 1.5.1-CFO-2563-02, 1.5.1-CFO-2563-03, 1.5.1-CFO-2563-04)