เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.5.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย
กรณีบรรลุเป้าหมาย
         (1) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
         (1) มีการวิเคราะห์สาเหตุในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
         (2) มีแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
         (3) มีการติดตามผลหลังแก้ไขผลการดำเนินงาน
          ปี 2563 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภทที่ 1 = 4.68 tCO2e ประเภทที่ 2 = 190.30 tCO2e และประเภทที่ 3 = 3.22 รวม 198.20 tCO2e โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 221.69 Z (1.5.2)
          สาเหตุจากค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักฯ ตามขอบเขตการดำเนินงานประเภทที่ 2 มีความผิดปกติ ซึ่งในปี 2561 ไม่มีการบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในบางช่วง เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีการปรับปรุงระบบการส่งกระแสไฟฟ้าลงดิน และหม้อแปลงไฟฟ้าภายนอก และปี 2562 เกิดความผิดปกติกับมิเตอร์ไฟฟ้าที่อาคารบรรณราชนครินทร์ ทำให้ค่าการใช้ไฟฟ้ามีความคลาดเคลื่อนสูง ทั้งนี้ ได้ประสานงานกับฝ่ายงานกายภาพและภูมิสถาปัตย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขอบเขตประเภทที่ 1 และประเภทที่ 3  มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีการปฏิบัติตามมาตรการสำนักงานสีเขียว และห้องสมุดสีเขียวด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนการจัดการของเสียมาอย่างต่อเนื่อง                        
          จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักวิทยบริการฯ ในปี 2563 เมื่อเทียบค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2563 ในการลดปริมาณ ก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 10 พบว่า ผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากความผิดปกติของเครื่องมือและอุปสรรคในการเก็บข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ดังกล่าวข้างต้น