เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.7.1 การวางแผนและดำเนินการตรวจ ประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน
         (1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน ประกอบด้วย หัวหน้า ผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว และหลักสูตรการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว
         (2) มีการกำหนดความถี่ในการตรวจ ประเมินสำนักงานสีเขียวภายใน สำนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
         (3) มีการจัดทำข้อกำหนดการตรวจ ประเมินภายในครอบคลุมทุกหมวด
         (4) กำหนดผู้ตรวจประเมินภายในแต่ละ หมวดมีความเพียงพอและเหมาะสม มีความเป็นอิสระในการตรวจประเมิน อย่างชัดเจน
         (5) การดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน ครบถ้วนทุกหมวดผลการดำเนินงาน

        สำนักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน โดยเป็นการให้ผู้บริหารและหัวหน้าหมวดในแต่ละหมวด สลับหมวดกันตรวจประเมิน ตามคำสั่งที่ 007/2564 โดยมีรายชื่อผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงาน ต่ออายุและขอยกระดับสำนักงานสีเขียว) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้

1. อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ หัวหน้าการตรวจประเมิน  ตรวจประเมินหมวดที่ 1
2. อาจารย์ ดร.มธุรส  ปราบไพรี ตรวจประเมินหมวดที่ 5
3. นางนงลักษณ์  พหุพันธ์  ตรวจประเมินหมวดที่ 2
3. นายสวัสดิ์  อุราฤทธิ์ ตรวจประเมินหมวดที่ 4
4. นางสาวแขภา  ทองตัน ตรวจประเมินหมวดที่ 6
5. นายทวี  นวมนิ่ม ตรวจประเมินหมวดที่ 3 (1.7.1-1.1)  
        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดความถี่ในการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานต่ออายุและขอยกระดับสำนักงานสีเขียว) (1.7.1-2.1) และได้จัดทำกำหนดการตรวจประเมินสำนักงาน สีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานต่ออายุและขอยกระดับสำนักงานสีเขียว) ครอบคลุมทุกหมวด (1.7.1-3.1), (1.7.1-4.1)
         สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานต่ออายุและขอยกระดับสำนักงานสีเขียว) ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ครบจำนวน 6 หมวด (1.7.1-5.1) และได้รายงานผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมต้นหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (1.7.1-6.1)