เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.8.2 มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารดังนี้
         (1) มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
         (2) วาระที่ 1 การติดตามผลการดาเนินงานปรับปรุงระบบฯที่ผ่านมา
         (3) วาระที่ 2 นโยบายสิ่งแวดล้อม
         (4) วาระที่ 3 ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม (ความเพียงพอและความเหมาะสม)
         (5) วาระที่ 4 การติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
         (6) วาระที่ 5 การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
         (7) วาระที่ 6 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง
         (8) จัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร และภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชุมจริงผลการดำเนินงาน
            สำนักวิทยบริการฯ มีการกำหนดและประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (1.8.2-1) ซึ่งการประชุมเป็นไปตามวาระการประชุมที่เกณฑ์สำนักสีเขียวกำหนดและได้จัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ดังนี้

       1. ประชุมคณะทำงานพัฒนาสำนักงานสีเขียวครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1.8.2-2)

        2. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมต้นหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (1.8.2-3) และได้แสดงภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชุมจริง ครั้งที่ 1/2564 (1.8.2-4) ครั้งที่ 2/2564 (1.8.2-5)