เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.1.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
         (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน
         (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย
         (3) บรรลุเป้าหมาย
         (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
         (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน
         (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย
         (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้นผลการดำเนินงาน

           การใช้น้ำของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถือเป็นทรัพยากรที่จะต้องมีมาตรการในการควบคุมการใช้เพื่อให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เช่น การให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยน อุปกรณ์เพื่อประหยัดน้ำ เป็นต้น โดยมอบหมายให้นายมนตรี ภูอิน นักบริหารงานทั่วไป เป็นผู้บันทึกข้อมูล ได้จัดทำข้อมูลสถิติการใช้น้ำแต่ละเดือน(3.1.2-1) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยการใช้น้ำต่อหน่วย(3.1.2-2)เพื่อให้ทราบสถานการณ์การใช้น้ำ และ เพื่อใช้กำหนดเป้าหมายการใช้น้ำ
           พร้อมเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำของปี 2561 และปี 2562 ในปี 2561 มีปริมาณการใช้น้ำ 3,116 หน่วย เฉลี่ย 259.67 หน่วย ปี 2562 มีปริมาณการใช้น้ำ 2,238 เฉลี่ย 186.50 หน่วย มีการกำหนค่าเป้าหมายไว้ร้อยละ 5 ผลปรากฎว่า มีปริมาณการใช้ลดลง ร้อยละ 28.18  

          ส่วนในปี 2562 และปี 2563 (เดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม) ปี 2563 มีปริมาณการใช้น้ำ 1,509.00 เฉลี่ย 125.75 หน่วย มีการกำหนค่าเป้าหมายลดลงร้อยละ 5 ผลปรากฎว่า มีปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 32.57 บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

            ปี 2564 (เดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม) มีปริมาณการใช้น้ำ 1,420.00 มีปริมาณการใช้ลดลงร้อยละ 5.90(3.1.2-3) บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งเป็นปีฐาน
            ซึ่งพบว่า ปี 2563 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมมีปริมาณการใช้น้ำสูงสุด รองลงมาคือเดือนเมษายน และพฤษภาคม ตามลำดับ เนื่องในช่วงเดือนมีนาคมมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรม PBRU Book Fair 2019 การเสวนา เรื่อง “ผ้าทองและการพัฒนาอัตลักษณ์ผ้าชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบุรี” อบรมการทำเจล/น้ำยาล้างมือ การเพ้นท์บ"ศิลปะลายรดน้ำ" บนพวงกุญแจ กิจกรรมอาร์ทมาเช่ กระถางใส่ต้นไม้จากกระดาษหนังสือพิม์ เป็นต้น และช่วงเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน เป็นช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ปริมาณการใช้น้ำลดลง ส่วนเดือนกรกฎาคม ปริมาณการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสำนักวิทยบริการฯ มีการเปิดให้บริการตามปกติ
           การดำเนินการด้านการประหยัดน้ำของสำนักวิทยบริการฯ(3.1.2-4) พบว่า ปี 2564 เป็นช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ปริมาณการใช้น้ำลดลง ส่วนเดือนธันวาคม ปริมาณการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก สำนักวิทยบริการฯ มีอากาศที่ร้อนทำให้ต้องมีการรถน้ำต้นไม้ในพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลังของสำนักวิทยบริการฯ และมีการรั่วไหลของน้ำเนื่องจากท่อส่งน้ำเกิดการแตกด้านหลังสำนักวิทยบริการฯ ทำให้มีปริมาณการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการฯ ได้ตระหนัก และมีการณรงค์ให้บุคลากร ผู้ใช้บริการช่วยกันประหยัดน้ำด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เวลาล้างหน้า ล้างภาชนะ นำแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้ในการดื่มน้ำ เป็นต้น พร้อมกันนี้ ทางสำนักวิทยบริการฯ ได้ มีการประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำให้กับบุคลากรและ ผู้ใช้บริการของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร