เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.4.2 การจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้ วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรพลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึ้น จะต้องดำเนินการ ดังนี้
         (1) การจัดเตรียมขนาดห้องประชุม เหมาะสมกับ จำนวนผู้เข้าประชุม หรือจัดนิทรรศการ
         (2) ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการ ตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
         (3) การกำหนดแนวทางเลือกสถานที่ภายนอกสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
         (4) การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม โดยจะต้อง ลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์
         (5) การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผลการดำเนินงาน

             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว ในการนี้เพื่อเป็นการจัดประชุมที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญในขั้นตอนต่างๆ ของการจัดประชุม แจ้งรายละอียดของห้องประชุมต่างๆ อีกทั้งประกาศมาตรการการจัดประชุมและจัดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เช่น การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-27 องศาเซลเซียส ตกแต่งสถานที่โดยใช้ไม้ประดับที่ปลูกในกระถางหรือถุงเพาะชำแทนการใช้ดอกไม้ เพื่อลดปริมาณขยะ รวมถึงสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ปิดไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ/คอมพิวเตอร์/เครื่องโปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อประชุมเสร็จทุกครั้ง และ ใช้เอกสารประกอบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษเพื่อลดปริมาณขยะ เป็นต้น

           ในช่วงปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาสำนักวิทยบริการฯ ไม่ได้มีการจัดประชุมหรืออบรมนอกสำนักงาน แต่สำนักฯ ได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการใช้ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อปฏิบัติการเดินทางไปประชุมภายนอกของบุคลากรสานักวิทยบริการฯ หากมีการจัดประชุมหรืออบรมนอกสำนักงานให้เลือกใช้บริการโรงแรมที่ได้รับคำรับรองการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น Green Hotel โรงแรมที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตรฐานใบไม้เขียว เป็นต้น กรณีหากโรงแรมที่เลือกนั้นไม่ได้รับคำรับรองการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ทำข้อตกลงระหว่างสำนักวิทยบริการฯ กับโรงแรมที่จะจัดการประชุมภายใต้เงื่อนไขทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือ เลือกใช้บริการโรงแรมที่ไม่ไกลจากสำนักงาน

            นอกจากนี้การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุมต่างๆ จะต้องลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ โดยใช้การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดป้ายด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก ได้แก่ การนำเสนอด้วยจออิเล็กทรอนิกส์ การใช้ส่งเอกสารการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การทำงานร่วมกันผ่าน Google ไดรฟ์

            กรณีที่มีการจัดเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่มจะตกแต่งเครื่องดื่มด้วยการใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น น้ำใบเตย ดอกอัญชัน มะนาว เป็นต้น