เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

6.1.2 ร้อยละของการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุ อุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ ร้อยละของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะเทียบกับปริมาณการซื้อ และ/หรือมูลค่าสินค้า
        (1) แสดงรายการสินค้าสำนักงานที่จัดซื้อทั้งหมด โดยระบุยี่ห้อ และรุ่นสินค้า
        (2) แสดงฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสินค้า
        (3) คำนวณจำนวนร้อยละสินค้าที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงรายการ สินค้า ปริมาณสินค้า และมูลค่า

**หมายเหตุ : สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็น สินค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้นผลการดำเนินงาน
            สำนักวิทยบริการฯ จะนำรายการสินค้าทั้งหมดที่ได้จัดซื้อไว้ใช้ในสำนักงานฯ มาคำนวณ (6.1.2-1.1) โดยจะระบุยี่ห้อของสินค้า ราคาสินค้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ กรณีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทใด เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว เป็นต้น (6.1.2-2.1) ทั้งนี้จะมีการคำนวณร้อยละของการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สำนักฯ ได้จัดหาไว้ใช้สำนักงาน (6.1.2-3.1)