เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

6.2.1 ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
        (1) มีหลักฐานการพิจารณาถึงมาตรฐานด้าน สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่ได้การรับรองโดย จะต้องแสดงหลักฐานการรับรองดังกล่าว
        (2) หากหน่วยงานไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม รับรอง ทางสำนักงานจะต้องทำการประเมิน ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยเบื้องต้น
        (3) มีการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน
        (4) หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจะต้อง ได้รับการอบรมหรือสื่อสารเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเอง
        (5) หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นสามารถอธิบาย แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมของตนเองได้

**หมายเหตุ : หากหน่วยงานภายนอกมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรองจะต้องพิจารณาทุกข้อยกเว้น ข้อ (2)
        – หากหน่วยงานภายนอกไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรองพิจารณาข้อ (2)- (5)ผลการดำเนินงาน
          สำนักวิทยบริการฯ มีการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและคณาจารย์ โดยเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม (6.2.1-1.1, 6.2.1-1.2) และมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้พื้นที่ของห้องสมุดเป็นสถานประกอบการ เพื่อให้มีการวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6.2.1-1.3) และในกรณีที่จัดจ้างหน่วยงานที่ไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรอง จะดำเนินการประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างเบื้้องต้น เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6.2.1-2.1) และจะมีการจัดทำใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานภายในสำนักวิทยบริการฯ (6.2.1-3.1) นอกจากนี้ยังได้มีแผนการประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม และอธิบายทำความเข้าใจให้กับผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อตกลงของสำนักฯ  (6.2.1-4.1