GREEN LIBRARY & GREEN OFFICE

ข้อมูลการปล่อยการก๊าซเรือนกระจก ปี 2567

ข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง
ทั้งหมด ปี 2567 ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563

ข้อมูลเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2566 และ 2567
ปี ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 รวม ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
ผลการดำเนินงาน
(ร้อยละ)
บรรลุ ไม่บรรลุ
2566 5.58 148.97 2.8 157.35 -20 ลดลง 0
2567 0 0 0 0 -10 ลดลง 0
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2567
เดือน การปล่อยค่า CF ประเภท 1 การปล่อยค่า CF ประเภท 2 การปล่อยค่า CF ประเภท 3
น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล มีเทน(septic tank) มีเทน(บ่อบำบัด) สารทำความเย็น R134a ไฟฟ้า น้ำ กระดาษ ขยะ
มกราคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0
สรุป ค่า CF 0 0 0