GREEN LIBRARY & GREEN OFFICE

เกณฑ์ประเมินห้องสมุดสีเขียว ปี 2567

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินห้องสมุดสีเขียว ปี 2567

(GL-1.1) การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-1.1.1) มีบริบทองค์กรและขอบเขตของ การบริหารจัดการห้องสมุดที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
       (1) มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของห้องสมุดทั้งหมด ทั้งส่วนของสำนักงานและพื้นที่บริการ
       (2) มีการกำหนดขอบเขตกิจกรรมของ สำนักงานและห้องสมุด

(GL-1.1.2) มีนโยบายห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียวที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียวโดยแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ในด้านห้องสมุด และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ด้านห้องสมุด
      (1) มีนโยบายการ บริหารจัดการ ห้องสมุดสีเขียวและการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง
      (2) มีนโยบายการจัดการและให้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมและเรื่องที่เกี่ยวข้อง ให้เพียงพอ และพร้อมใช้
      (3) มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและเรื่อง ที่เกี่ยวข้อง
      (4) มีนโยบายการสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
      (5) การปรับปรุงระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
      (6) การควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบ ด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และ มลพิษ/ของเสีย รวมไปถึงการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
      (7) การปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์ การเป็นสำนักงานสีเขียวของกรม ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
      (8) การสร้างความรู้และความตระหนัก ด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้เกี่ยวข้อง
 
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
      (รายละเอียดเป็นไปตามเกณฑ์การ ประเมินสำนักงานสีเขียว)

(GL-1.1.3) การกำหนดนโยบาย โดยผู้บริหารระดับสูง
(1) นโยบายสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียวจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
(2) มีการระบุวันที่การประกาศใช้ นโยบายสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียวอย่างชัดเจน
(3) ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจจะต้อง สามารถอธิบายถึงวัตถุประสงค์และ จุดมุ่งหมายของการเป็นสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว
(4) ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจจะต้องมีส่วน ในการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว
(5) นโยบายสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

(GL-1.1.4) มีการกำหนดแผนการดำเนินงานประจำปี
(1) รายละเอียดของแผนจะต้องระบุการดำเนินงานครบทุกหมวด
(2) มีการกำหนดเวลาหรือความถี่ของการดำเนินงานแต่ละหมวด
(3) มีการกำหนดแผนดำเนินงานเป็น ลายลักษณ์อักษร และได้รับการ อนุมัติจากผู้บริหาร
 
 
 

(GL-1.1.5) การกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมีหลักฐานการลงนามอนุมัติและวันที่ประกาศใช้อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
(1) การจัดการและการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(2) การส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และก๊าซเรือนกระจก
(3) การจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ
(4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการทรัพยากรสารสนเทศด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

(GL-1.1.6) มีการกำหนดให้งานห้องสมุดสีเขียว ทั้งด้านห้องสมุด และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นงานประจำของหน่วยงาน
(1) มีการกำหนดแผนงานห้องสมุดสีเขียวทั้งด้านห้องสมุด และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เป็น แผนงานประจำของห้องสมุด โดย ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี
(2) มีการสรุปปัญหาและแนวทางการ ปรับปรุง เป็นข้อมูลเพื่อกำหนด แผนงานห้องสมุดสีเขียวในปีต่อไป
(3) มีการบูรณาการงานด้านห้องสมุด และงานด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนงานพัฒนา ห้องสมุดสีเขียว
(4) กำหนดให้งานห้องสมุดสีเขียว เป็นภาระงานของบุคลากรที่ต้องได้รับการประเมิน

(GL-1.1.7) มีการกำหนดนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร หรือนโยบายของประเทศ หรือนโยบายตามบริบทสากล
(1) มีการกำหนดนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน ( Carbon Neutrality) หรือ นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น ศูนย์(Net Zero) ของห้องสมุด
(2) มีการกำหนดเป้าหมายและแผนงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระยะสั้นและระยะยาวของห้องสมุด ที่สอดคล้องกับนโยบายตามข้อ (1)
(3) มีการลด และ/หรือ ชดเชยการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(4) ผลการลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจก เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนดในข้อ (2)

(GL-1.2) คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-1.2.1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(1) ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยงานด้านห้องสมุดและ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็น ลายลักษณ์อักษร และลงนามอนุมัติ การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ ทีมงานจะต้องครอบคลุมทุกหมวด และประกอบด้วยบุคลากร/ผู้แทน จากทุกฝ่ายในหน่วยงาน
(2) กำหนดอำนาจ บทบาท หน้าที่ ความ รับผิดชอบของคณะกรรมการหรือ ทีมงาน อย่างชัดเจน

(GL-1.2.2) ร้อยละของคณะกรรมการหรือทีมงานที่ดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
การสุ่มสัมภาษณ์ถึงความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของประธาน คณะกรรมการ หรือทีมงาน

(GL-1.3) การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-1.3.1) การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
(1) มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
(2) มีตัวแทนของแต่ละฝ่าย/แผนก/ส่วน งานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละหมวดเข้าร่วมประชุม
(3) จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้อง มากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ที่ เป็นคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว พร้อมหลักฐานการลงนามเข้าร่วม ประชุม
(4) หากผู้ที่จะต้องเข้าประชุมไม่สามารถ เข้าร่วมได้ จะต้องมีวิธีการรายงาน ผลการประชุมให้รับทราบ พร้อมรับ ข้อเสนอแนะ

(GL-1.3.2) มีการกำหนดวาระการประชุมและทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
(1) มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(2) วาระที่ 1 การติดตามผลการประชุม ทบทวนฝ่ายบริหารที่ผ่านมา
(3) วาระที่ 2 นโยบายสิ่งแวดล้อม
(4) วาระที่ 3 ความมีประสิทธิภาพของ คณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม (ความเพียงพอและ ความเหมาะสม)
(5) วาระที่ 4 การติดตามผลการ ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนา
(6) วาระที่ 5 การเปลี่ยนแปลงที่จะ ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการ ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
(7) วาระที่ 6 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหาร ของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว อย่างต่อเนื่อง
(8) จัดทำรายงานการประชุมทบทวน ฝ่ายบริหาร และภาพถ่ายที่แสดงให้ เห็นว่ามีการประชุมจริง

(GL-1.4) การตรวจประเมินภายใน (สำหรับหน่วยงานต่ออายุและขอยกระดับ สำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว)
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-1.4.1) การวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน
(1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ ประเมินสำนักงานสีเขียวภายใน สำนักงาน ประกอบด้วย หัวหน้า ผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว และ หลักสูตรการตรวจประเมินสำนักงาน สีเขียว
(2) มีการกำหนดความถี่ในการตรวจ ประเมินสำนักงานสีเขียวภายใน สำนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(3) มีการจัดทำข้อกำหนดการตรวจ ประเมินภายในครอบคลุมทุกหมวด
(4) กำหนดผู้ตรวจประเมินภายในแต่ละ หมวดมีความเพียงพอและเหมาะสมมีความเป็นอิสระในการตรวจประเมิน อย่างชัดเจน
(5) การดำเนิ นการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน ครบถ้วนทุกหมวด

(GL-2.1) การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-2.1.1) กำหนดแผนการฝึกอบรมดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม
(1) ระบุหลักสูตรและความถี่การอบรมลงในแผนการฝึกอบรม โดยหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหามีรายละเอียด อย่างน้อยดังนี้
       - ความสำคัญของสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว
       - การบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก
       - การให้บริการที่มีคุณภาพและเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
       - การจัดหาและการให้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง กับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(2) ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมในข้อ (1) โดยผู้รับการ อบรมจะต้องมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร
(3) ประเมินผลการฝึกอบรม เช่น ข้อสอบ หรือการประเมินขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น
(4) จัดทำประวัติการอบรมของบุคลากร

(GL-2.1.2) กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม
(1) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องมี ความรู้ในเนื้อหาการอบรม
(2) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องมี หลักฐานแสดงความสามารถ เช่น ประวัติ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
(3) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้อง เข้าใจเนื้อหาในการอบรม
(4) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องมี หลักฐานแสดงความสามารถ เช่น ใบรับรองจากหน่วยงานภายนอก หรือ ประวัติ หรือประสบการณ์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

(GL-2.2) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-2.2.1) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารเรื่องสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว
(1) กำหนดหัวข้อและความถี่การสื่อสาร อย่างน้อย ดังนี้
     - นโยบาย ห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว
     - ทรัพยากรสารสนเทศด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เกี่ยวข้อง
     - ความรู้ด้าน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
     - กิจกรรมด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     - กิจกรรม เครือข่ายความร่วมมือ
     - ปัญหา สิ่งแวดล้อมที่มี นัยสำคัญและการ จัดการ
     - การปฏิบัติตามกฎหมาย
     - ความสะอาด และความเป็น ระเบียบ (5ส.)
     - เป้าหมายและ มาตรการพลังงานทรัพยากร (ได้แก่ น้ำ ไฟฟ้า น้ำมัน เชื้อเพลิง ก๊าซหุง ต้ม กระดาษ และ อื่นๆ)
     - เป้าหมายและ มาตรการจัดการของเสีย
     - ผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย
     - สินค้าและ บริการที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
     - ก๊าซเรือน กระจก
(2) กำหนดช่องทางการสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหัวข้อ การสื่อสารและองค์กร (ไม่จำกัด จำนวนช่องทาง)
(3) กำหนดกลุ่มเป้าหมายรับเรื่องสื่อสาร
(4) กำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร

 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำแผนการสื่อด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2567 โดยมีผู้รับผิดชอบคือ นายวิโนจน์ ว่องไวไพโรจน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 9 หัวข้อ และได้กำหนดหัวข้อและความถี่การสื่อสาร ดังนี้ (2.2.1-1)
             ๑. นโยบายสิ่งแวดล้อม
             ๒. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญและการจัดการ
             ๓. การปฏิบัติตามกฎหมาย
             ๔. ความสะอาดและความเป็นระเบียบ (5ส.)
             ๕. เป้าหมายและมาตรการพลังงาน-ทรัพยากร (ได้แก่น้ำ ไฟฟ้า น้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม กระดาษ และอื่นๆ)
             ๖. เป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย
             ๗. ผลการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย
             ๘. สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
             ๙. ก๊าซเรือนกระจก

           สำนักวิทยบริการฯ ได้กำหนดช่องทางการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงานที่มีประสิทธิภาพกับหัวข้อการสื่อสารและองค์กร ได้แก่ (2.2.1-2)

             1. ประชุมชี้แจง
             2. เว็บไซต์GreenOffice
             3. กลุ่มFacebook ARIT Staff
             4. messenger greenlib
             5. morningtalk
             6. จออิเล็กทรอนิกส์
             7. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
             8. Facebookสำนักฯ
             9. เว็บไซต์GreenOffice
             10. Line@ บุคลากรมหาวิทยาลัย

          สำนักวิทยบริการฯ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายในและภายนอกสำนักงาน ให้เกิดการรับรู้และรับทราบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ (2.2.1-3)

              1. กลุ่มเป้าหมาย ภายใน คือ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ

              2. กลุ่มเป้าหมาย ภายนอก คือ ผู้ใช้บริการห้องสมุด (นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มรภ.พบ. ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก)

          สำนักวิทยบริการฯ ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร/รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม คือ นายวิโรจน์ ว่องไวไพโรจน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นางสาวแขนภา ทองตัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์  นายวิวัฒน์ เพิ่มสุข นักเอกสารสนเทศ ตามคำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ๐๐๕/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ประจำปี ๒๕๖๖ (2.2.1-4)


2567(GO-2.2.1 GL-2.2.1)1. แผนการสื่อด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2567.pdf
2567(GO-2.2.1 GL-2.2.1)2. ช่องทางการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน.pdf
2567(GO-2.2.1 GL-2.2.1)3. กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร.pdf
2567(GO-2.2.1 GL-2.2.1)4. กำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสารรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม.pdf
(GL-2.2.2) มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1
ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1
 สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดทำสื่อด้านสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน โดยมีผู้รับผิดชอบคือ นายวิโรจน์ ว่องไวไพโรจน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 34 ชิ้นงาน(2.2.2-1.1) แยกเป็นประเภทต่างๆดังนี้
          - ประเภทสื่อวีดีทัศน์สิ่งแวดล้อม 10  ชิ้นงาน (2.2.2-1.2)
          - ประเภทสื่อPoster/Infographic   25 ชิ้นงาน (2.2.2-1.3)

2567(GO-2.2.2 GL-2.2.2)สรุปการจัดป้ายการสื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 2567.pdf
(GL-2.2.3) ร้อยละความเข้าใจนโยบายและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว
โดยจะต้องสอบถาม บุคลากรแต่ละคนอย่างน้อยตามข้อ 2.2.1 (สุ่ม อย่างน้อย 4 คน)
สำนักวิทยบริการฯ สร้างความเข้าใจในด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยได้ประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ จำนวน 22 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 เรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว  ตามช่องทางต่างๆต่อไปนี้
        1. ห้องประชุมภายในสำนักงานผู้อำนวยการ (2.2.3-1)
        2. เว็บไซต์ Green office & Green library (2.2.3-2)
        3. เพจ facebook : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2.2.3-3)
        4. มุมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (2.2.3-4)      
        5. ช่องทางสนทนากลุ่ม messenger: Lib pbru Staff , Green Lib, Arit Staff สำหรับการสื่อสารภายในหน่วยงานเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (2.2.3-5)

2567(GO-2.2.3 GL-2.2.3)1. ห้องประชุมภายในสำนักงานผู้อำนวยการ.pdf
2567(GO-2.2.3 GL-2.2.3)2. เว็บไซต์ Green office & Green library.pdf
2567(GO-2.2.3 GL-2.2.3)3. เพจ facebook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.pdf
2567(GO-2.2.3 GL-2.2.3)4. มุมพลังงานและสิ่งแวดล้อม.pdf
2567(GO-2.2.3 GL-2.2.3)5. ช่องทางสนทนากลุ่ม messenger.pdf
(GL-2.2.4) มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแว้ดล้อม และนำมาปรับปรุงแก้ไข
(1) มีช่องทางเพื่อรับข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็นด้านห้องสมุดสีเขียว เช่น ไลน์ เว็บไซต์เฟสบุ๊ค อีเมล์ กล่องรับ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก การประชุม
(2) มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น
(3) มีการแสดงข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ด้านห้องสมุดสีเขียว
(4) มีการรายงานผลการปรับปรุงจาก ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น และเสนอ ต่อผู้บริหาร
          สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำช่องทางการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบออนไลน์จากผู้รับบริการ และนำมาปรับปรุงแก้ไข 5 ช่องทาง (2.2.4-1) ได้แก่
         รูปแบบออนไลน์ ได้แก่
             - หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ https://arit.pbru.ac.th/webarit/ 
             - Line @ : @944tkcpj 
             - Email : library_office@mail.pbru.ac.th  
             - ช่องทางรับข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมด้วย QR Code 
          สำนักวิทยบริการฯ ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น คือ นายวิวัฒน์ เพิ่มสุข นักเอกสารสนเทศ (2.2.4-2)  ตามคำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ๐๐๕/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ประจำปี ๒๕๖๗
          ในปี 2567 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักวิทบบริการฯ ไม่พบข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม 

2567(GO-2.2.4 GL-2.2.4)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2567.pdf
2567(GO-2.2.4 GL-2.2.4)ช่องทางการรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม.pdf
(GL-3.1) จัดการทรัพยากรสารสนเทศด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้เพียงพอและพร้อมใช้
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-3.1.1) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
(1) สำรวจความต้องการของผู้รับบริการ
(2) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ตรง ตามความต้องการ และสอดคล้อง กับนโยบายของห้องสมุด
(3) ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย
(4) ทรัพยากรสารสนเทศมีความหลากหลายเหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม

(GL-3.1.2) ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้นทุกปี อย่างน้อยปีละ 100 รายชื่อ
รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แสดงประเภท ปีพิมพ์ และรายละเอียดบรรณานุกรมที่จำเป็น เช่น ผู้แต่ง หน่วยงานที่จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ ฯลฯ โดยแยกตามปีที่จัดหา และแสดงจำนวนรวมของทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาได้ใน แต่ละป

(GL-3.1.3) จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและเรื่องที่เกี่ยวข้อง ให้พร้อมใช้และสามารถค้นคืนได้โดยง่าย
(1) มีการจัดหมวดหมู่ กำหนดคำสำคัญ และคำศัพท์เฉพาะ เพื่อความ สะดวกในการสืบค้น
(2) ลงรายการบรรณานุกรมและบันทึก ข้อมูล หรือจัดทำรายชื่อเพื่อให้ สะดวกต่อการค้นหา
(3) จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้ พร้อมสำหรับให้บริการ
(4) ผู้รับบริการสามารถสืบค้นและเข้าถึง ทรัพยากรสารสนเทศได้โดยง่าย

(GL-3.2) การให้บริการห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-3.2.1) ส่งเสริมการให้บริการและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
(1) ประชาสัมพันธ์บริการ และแนะนำ ทรัพยากรสารสนเทศผ่านช่องทาง ต่างๆ ถึงผู้รับบริการ และหน่วยงาน เครือข่ายความร่วมมือ
(2) ตรวจสอบสภาพและจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อม บริการอยู่เสมอ
(3) จัดทำสถิติการยืมหรือการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรสารสนเทศ
(4) นำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมา ประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการ ให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(GL-3.2.2) จัดพื้นที่บริการ ให้สอดคล้องกับการเป็นห้องสมุดสีเขียว
(1) สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ
(2) ปลอดภัย
(3) ประหยัดพลังงานและทรัพยากร
(4) จัดพื้นที่บริการโดยสอดแทรกความรู้ และแนวคิดการให้บริการที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม

(GL-4.1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้รับบริการ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-4.1.1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
(1) การประหยัดพลังงานไฟฟ้า และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า
(2) การประหยัดนำ้และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
(3) การคัดแยกและใช้ประโยชน์จาก ขยะหรือวัสดุเหลือใช้ การจัดการ ของเสียและมลพิษ
(4) ก๊าซเรือนกระจก

(GL-4.1.2) การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนมากกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนด
(2) กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการ ออกแบบกิจกรรม
(3) กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการ สรุปผลกิจกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์
(4) มีการจัดทำใบประกาศหรือใบรับรองให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไข ที่ห้องสมุดกำหนด

(GL-4.1.3) ความถี่และความสม่ำเสมอในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของห้องสมุดสีเขียว
รายการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งหมด

(GL-4.1.4) จัด Green Corner หรือพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของห้องสมุดสีเขียวโดยแสดงข้อมูลต่อไปนี้และมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำทุกเดือนเป็นอย่างน้อย
(1) นโยบายห้องสมุดสีเขียว และ สำนักงานสีเขียว (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มีการเปลี่ยนแปลง)
(2) ข่าวสาร กิจกรรม มาตรการ ด้าน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของห้องสมุด
(3) ผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว และแสดงข้อมูลประสิทธิภาพการใช้ พลังงานไฟฟ้า ผลการประหยัดน้ำ การประหยัดทรัพยากร และปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(4) สื่อความรู้ และเอกสารเผยแพร่ที่ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

(GL-4.2) ประเมินผลการเรียนรู้
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-4.2.1) ร้อยละของจำนวนกิจกรรมที่มีการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการวัดความรู้
รายงานประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการวัดความรู้รายกิจกรรม

(GL-4.2.2) ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการวัดความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม (เกณฑ์การวัดความรู้พิจารณาจากคะแนนผ่านที่ร้อยละ 60)
ผลการทดสอบความรู้จากการร่วมกิจกรรมเป็นรายบุคคล และสรุปจำนวนผู้ที่ผ่านการ ทดสอบความรู้(คะแนนผ่านที่ร้อยละ 60) ของแต่ละกิจกรรม

(GL-4.2.3) ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีผลประเมินด้านพฤติกรรมในเชิงบวกหลังเข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากร และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(1) รายงานผลประเมินด้านพฤติกรรม อย่างน้อย 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มบุคลากร และกลุ่มผู้รับบริการหรือกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(2) สัมภาษณ์ผู้จัดกิจกรรม และผู้แทนที่เข้าร่วมกิจกรรม

(GL-4.2.4) การปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
(1) สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ เรียนรู้ทั้งหมดในรอบปี
(2) มีการวิเคราะห์ปัญหา และผล ประเมินการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการพัฒนากิจกรรม
(3) จัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนา กิจกรรม
(4) จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรม เสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

(GL-5.1) หน่วยงานความร่วมมือ
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-5.1.1) มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
(1) เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
(2) ชมรมห้องสมุดสีเขียว
(3) หน่วยงานภายในองค์กร
(4) หน่วยงานภายนอกองค์กร

(GL-5.1.2) มีความร่วมมือในการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ร่วมกับหน่วยงานด้านนโยบาย/การบริหาร หน่วยงานด้านกายภาพ ด้านวิจัย และด้านการศึกษา
(1) หน่วยงานด้านนโยบาย/บริหาร หรือ หน่วยบริหารงานกลาง เพื่อ ประสานความร่วมมือด้านนโยบาย แผนงาน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง การจัดการขยะ เป็นต้น
(2) หน่วยงานด้าน กายภาพ เพื่อ ประสานความร่วมมือด้านอาคาร สถานที่ ระบบงานไฟฟ้า ระบบงาน อาคาร ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
(3) หน่วยงานวิจัย เพื่อประสานความ ร่วมมือในการนำเทคโนโลยีหรือ ผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการ พัฒนาห้องสมุดสีเขียว
(4) หน่วยงานด้านการศึกษา หรือหน่วย การเรียนการสอน เพื่อประสาน ความมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

(GL-5.2) กิจกรรมความร่วมมือ
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-5.2.1) กิจกรรมความร่วมมือด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(1) เข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานความ ร่วมมือจัด
(2) จัดกิจกรรมและเชิญหน่วยงานความ ร่วมมือเข้าร่วม
(3) เป็นวิทยากรหรือเป็นพี่เลี้ยงให้กับ หน่วยงานอื่น
(4) เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านห้องสมุด สีเขียว

(GL-5.2.2) จำนวนหน่วยงานต่อปี ที่ได้รับการขยายผลการจัดกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว เช่น โรงเรียน ชุมชน หรือหน่วยงานต่างๆ
(1) เอกสารโครงการขยายผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวสู่ชุมชน เช่น โรงเรียน ชุมชน หรือหน่วยงาน ต่างๆ
(2) รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมภาพประกอบ
(3) ผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานที่ได้รับการขยายผลในรอบปีที่ดำเนินงาน หรือเมื่อสิ้นสุด โครงการ

(GL-6.1) การใช้น้ำ
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-6.1.1) มาตรการหรือแนวทางใช้น้ำมีความเหมาะสมกับสำนักงานจะต้องประกอบไปด้วย
(1) การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ
(2) การกำหนดเวลาการใช้น้ำ เช่น เวลา รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น
(3) การกำหนดรูปแบบการนำน้ำกลับมา ใช้ใหม่
(4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ

(GL-6.1.2) มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การเก็บข้อมูลกรณีบรรลุเป้าหมาย
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ แต่ละเดือน
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ ต่อหน่วย
(3) บรรลุเป้าหมาย
(4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 
การเก็บข้อมูลกรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ แต่ละเดือน
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ ต่อหน่วย
(3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนว ทางแก้ไข

(GL-6.1.3) ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำในพื้นที่ทำงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)
หลักฐานการสำรวจพื้นที่ที่มีการใช้น้ำตามมาตรการที่กำหนด

(GL-6.2) การใช้พลังงาน
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-6.2.1) มาตรการหรือแนวทางการใช้ไฟฟ้าเหมาะสม
(1) การสร้างความตระหนักในการใช้ ไฟฟ้า
(2) การกำหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า เช่น เวลาการเปิด - ปิด เป็นต้น
(3) การใช้พลังงานทดแทน
(4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า

(GL-6.2.2) มีการจัดทำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การเก็บข้อมูลกรณีบรรลุเป้าหมาย
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า แต่ละเดือน
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อหน่วย
(3) บรรลุเป้าหมาย
(4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า แต่ละเดือน
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อหน่วย
(3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนว ทางแก้ไข

(GL-6.2.3) ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงาน
หลักฐานการสำรวจพื้นที่ที่มีการใช้ไฟฟ้าตามมาตรการ

(GL-6.2.4) มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางที่เหมาะสม
(1) การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) การวางแผนการเดินทาง
(3) การซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ
(4) การใช้จักรยานหรือขนส่งสาธารณะ มาทำงาน

(GL-6.2.5) มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงแต่ละเดือน
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงต่อหน่วย
(3) บรรลุเป้าหมาย
(4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงแต่ละเดือน
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงต่อหน่วย
(3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนว ทางแก้ไข

(GL-6.3) การใช้ทรัพยากรอื่นๆ
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-6.3.1) มีมาตรการหรือแนวทางการใช้กระดาษที่เหมาะสม
(1) การสร้างความตระหนักในการใช้ กระดาษ
(2) การกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ
(3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(4) การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม

(GL-6.3.2) มีการจัดทำข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ กระดาษแต่ละเดือน
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ กระดาษต่อหน่วย
(3) บรรลุเป้าหมาย
(4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
(1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ กระดาษแต่ละเดือน
(2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ กระดาษต่อหน่วย
(3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนว ทางแก้ไข

(GL-6.3.3) ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษในพื้นที่ทำงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)
การสำรวจพื้นที่ที่มีการใช้กระดาษ ตามมาตรการที่กำหนด

(GL-6.3.4) มาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์เหมาะสม
(1) การสร้างความตระหนักในการใช้
(2) การกำหนดรูปแบบการใช้
(3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส

(GL-6.3.5) ร้อยละของการดำเนินตามมาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
การสำรวจพื้นที่ที่มีการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์ ตามมาตรการที่กำหนด

(GL-6.4) การประชุมและการจัดนิทรรศการ
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-6.4.1) ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม เช่น QR code, Email, Social Network, Intranet เป็นต้น
จำนวนการจัดประชุมตั้งแต่เริ่มทำโครงการสำนักงานสีเขียวจนถึงปัจจุบัน เพื่อนำมาพิจารณาถึงร้อยละการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส

(GL-6.4.2) การจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรพลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึ้น
(1) การจัดเตรียมขนาดห้องประชุม เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุม หรือจัดนิทรรศการ
(2) ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการ ไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
(3) การกำหนดแนวทางเลือกสถานที่ภายนอกสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุมโดยจะต้องลดการใช้กระดาษหมึกพิมพ์
(5) การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(GL-7.1) การจัดการของเสีย
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-7.1.1) มีการดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะอย่างเหมาะสม
(1) มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่ เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในสำนักงาน และจัดวางถังขยะตามพื้นที่ทำงานต่างๆ อย่างเหมาะสมทุกจุดที่สุ่มตรวจสอบ
(2) มีการติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่าง ถูกต้องและชัดเจนทุกถังที่สุ่ม ตรวจสอบ
(3) มีจุดพักขยะที่เหมาะสมตามหลัก วิชาการ โดยจะต้องมีพื้นที่รองรับขยะแต่ละประเภทจากข้อ (1) อย่างเพียงพอ
(4) มีการทิ้งขยะถูกต้องทุกจุดที่สุ่ม ตรวจสอบ
(5) มีการส่งขยะให้ อปท. หรือผู้รับจ้างที่ ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
(6) มีการติดตาม ตรวจสอบการกำจัด ขยะของผู้รับจ้างให้มีการจัดการ อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ (กรณีส่งให้ อปท.ให้ถือว่ามีการ จัดการอย่างเหมาะสม)
(7) ไม่มีการเผาขยะในบริเวณหรือพื้นที่ ของสำนักงาน (ยกเว้นเตาเผาที่ได้รับ การอนุญาตอย่างถูกต้อง)

(GL-7.1.2) การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปกำจัดมีปริมาณน้อยลง
(1) มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่
(2) มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละ ประเภทครบถ้วนทุกเดือน
(3) มีการวิเคราะห์ปริมาณขยะเทียบค่า เป้าหมายที่ได้กำหนดจากหมวด 1 ข้อ 1.1.5
(4) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดมีแนวโน้ม ลดลง

(GL-7.2) การจัดการน้ำเสีย
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-7.2.1) การจัดการน้ำเสียของสำนักงานและคุณภาพน้ำทิ้งจะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(1) การกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลการ จัดการน้ำเสีย และจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล
(2) มีการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เช่น มีตะแกรง ดักเศษอาหาร มีบ่อดักไขมัน หรือมี ระบบบำบัดน้ำเสียเหมาะสมกับ องค์ประกอบของน้ำเสีย
(3) มีการบำบัดน้ำเสียครบทุกจุดที่ ปล่อยน้ำเสีย
(4) มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ กฎหมายกำหนด

(GL-7.2.2) การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย
(1) มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมี การตักและทำความสะอาดเศษ อาหาร และไขมันออกจากตะแกรง ดักขยะ หรือบ่อดักไขมัน ตามความถี่ ที่กำหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณ และการปนเปื้อน
(2) มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัด น้ำเสีย หรือเศษอาหาร น้ำมันและ ไขมันจากถัง/บ่อดักไขมันไปกำจัด อย่างถูกต้อง
(3) มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งาน และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
(4) มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสีย อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการ ปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่นๆ

(GL-8.1) อากาศในสำนักงาน
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-8.1.1) การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงานและห้องสมุด
(1) มีแผนการดูแลบำรุงรักษา ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ ปั๊มดูดน้ำ ปั๊มดับเพลิง เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) พรมปู พื้นห้อง (ขึ้นอยู่กับสำนักงาน)
(2) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามแผนการดูแลบำรุงรักษา
(3) มีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดใน ข้อ 1
(4) มีการควบคุมมลพิษทางอากาศและ ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพจาก การปฏิบัติในข้อ 1
(5) การจัดวางเครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร (Printer) ให้ ห่างไกลผู้ปฏิบัติงาน
(6) การควบคุมควันไอเสียรถยนต์ บริเวณสำนักงาน เช่น ติดป้ายดับเครื่องยนต์
(7) การป้องกันอันตรายจากการพ่นยากำจัดแมลง (ถ้ามี)
(8) มีการสื่อสารหรือแจ้งให้ทราบถึงการ เกิดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรม ต่างๆ เพื่อการเตรียมความพร้อม และระวังการได้รับอันตราย (สามารถพิจารณาจากเอกสารหรือ ภาพถ่ายเป็นหลักฐานประกอบ)

(GL-8.1.2) มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่กำหนด
(1) มีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่
(2) มีการติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
(3) มีการติดสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่
(4) เขตสูบบุหรี่จะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ ประชาชนที่อยู่บริเวณข้างเคียง ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า – ออกของ สถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ และไม่อยู่ในบริเวณ ที่เปิดเผยอันเป็นที่เห็นได้ชัดแก่ผู้มา ใช้สถานที่นั้น
(5) ไม่พบการสูบบุหรี่ หรือก้นบุหรี่นอก เขตสูบบุหรี

(GL-8.1.3) การจัดการมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน
(1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการ มลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
(2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดใน ข้อ (1) แนวทางการกำหนดมาตรการมีดังนี้
     - มีพื้นที่ทำงานสำรองให้กับพนักงาน
     - มีที่กั้นเพื่อป้องกันมลพิษทาง อากาศที่จะส่งผลกระทบกับ พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
     - มีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือน เพื่อการเตรียมความพร้อมและ ระวังการได้รับอันตราย

(GL-8.2) แสงในสำนักงาน
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-8.2.1) มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (โดยอุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างที่ได้มาตรฐาน) และดำเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐานกำหนด
(1) มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ประจำปี พร้อมแสดงหลักฐานผล การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง เฉพาะจุดทำงานแลพื้นที่ทำงาน
(2) เครื่องวัดความเข้มของแสงสว่าง จะต้องมีมาตรฐานและได้รับการสอบเทียบ (แสดงหลักฐานใบรับรอง)
(3) ผลการตรวจวัดจะต้องเป็นไปตาม มาตรฐานกฎหมายกำหนด
(4) ผู้ที่ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(GL-8.3) เสียง
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-8.3.1) การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคารสำนักงาน
(1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการ เสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน
(2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดใน ข้อ (1) ถ้าพบว่ามีเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน
        สำนักวิทยบริการฯมีการควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคารสำนักงาน 5.3.1-1.1 มีกฏหมายสาธารณสุข 5.3.1-1.2 คู่มือแผนปฏิบัติการสภาพแวดล้อมเรื่องเสียงง  การกำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการ เียงที่ดังมาจากสำนักงาน  ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดใน ข้อ (1) ถ้าพบว่ามีเสียงดังมาจากสำนักงานต้องทำป้ายแจ้งเตือน
 
 

2567(GO-5.3.1 GL-8.3.1)5.3.1-1.1 กฎหมายสาธารณสุข (1).pdf
2567(GO-5.3.1 GL-8.3.1)5.3.1-1.2 คู่มือแผนปฏิบัติการสภาพแวดล้อมเรื่องเสียง (1).pdf
2567(GO-5.3.1 GL-8.3.1)5.3.1-1.3 ภาพการงดใช้เสียง.pdf
2567(GO-5.3.1 GL-8.3.1)5.3.1-1.5 ภาพประกอบให้แต่ละฝ่ายงานใช้เครื่องพิมพ์เอกสาร.pdf
2567(GO-5.3.1 GL-8.3.1)5.3.1-1.7 ภาพประกอบกรณีการใช้โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ ให้ใช้หูฟังแทน.pdf
(GL-8.3.2) การจัดการเสียงดังจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน
(1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการ เสียงดังที่เกิดจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
(2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดใน ข้อ (1)
 
แนวทางการกำหนดมาตรการมีดังนี้
     - มีพื้นที่ทำงานสำรองให้กับพนักงาน
     - มีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือน เพื่อการเตรียมความพร้อมและ ระวังการได้รับอันตราย

(GL-8.4) ความน่าอยู่
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-8.4.1) มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของสำนักงาน
(1) จัดทำแผนผังของสำนักงานทั้งในตัว อาคารและนอกอาคาร โดยจะต้อง กำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน เช่น พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ส่วนรวม และพื้นที่ทำงาน เป็น ต้น สามารถสื่อสารด้วยป้ายหรือ อื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อบ่งชี้
(2) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างเหมาะสมทั้งพื้นที่เฉพาะ และ พื้นที่ทั่วไป ทั้งในอาคารและนอก อาคาร
(3) มีการกำหนดเวลาในการดูแลรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ทั้งพื้นที่เฉพาะ และพื้นที่ ทั่วไป ทั้งในอาคารและนอกอาคาร
(4) การกำหนดแผนงานการเพิ่มพื้นที่สี เขียว และคงรักษาไว้ของสำนักงาน รวมไปถึงมีการปฏิบัติจริงตาม แผนงาน
               สำนักวิทยบริการฯ มีการวางแผนจัดการควสมน่าอยู่ของสำนักงาน โดยมีการจัดทำแผนผังของสำนักงานทั้งในตัวอาคารและนอกอาคารโดยกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน เช่น พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ส่วนรวม และพื้นที่ทำงาน มีการจัดทำป้าย มีการกำหนดความรับผิดชอบ อย่างเหมาะสมทั้งพื้นที่เฉพาะ และพื้นที่ทั่วไปทั้งในอาคารและนอกอาคาร มีการกำหนดเวลาในการดูแลรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ทั่วไป ทั้งในอาคารและนอกอาคาร มีการกำหนดแผนงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และคงรักษาไว้ของสำนักงาน รวมถึงมีการปฏิบัติงานจริง

(GL-8.4.2) ร้อยละการใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานกำหนด
พื้นที่ที่สำนักงานกำหนดขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ และได้มีการใช้พื้นที่ดังกล่าวตามที่ได้กำหนดจริง

(GL-8.4.3) ร้อยละการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ทำงาน
1. พื้นที่สีเขียว  เช่น การทำสวนแนวดิ่งกรณีที่ไม่มีพื้นที่สำหรับ ปลูกต้นไม้จากพื้นดิน การปลูกไม้กระถางบริเวณด้านนอกสำนักงานหรือระเบียงทางเดินนอกห้องทำงาน
2. ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

(GL-8.4.4) มีการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและดำเนินการได้ตามที่กำหนด
(1) มีการกำหนดแนวทางการป้องกัน สัตว์พาหะนำโรคในสำนักงานอย่าง เหมาะสม ได้แก่ นกพิราบ หนู แมลงสาบ และอื่นๆ
(2) มีการกำหนดความถี่ในการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค อย่างน้อยที่สุดเดือนละ 1 ครั้ง
(3) มีการตรวจสอบร่องรอยตามความถี่ ที่ได้กำหนด (เฉพาะตอนกลางวัน)
(4) มีแนวทางที่เหมาะสมกับการจัดการ เมื่อพบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค
(5) ไม่พบร่องรอยหรือสัตว์พาหะนำโรค ในระหว่างการตรวจประเมิน
 
หมายเหตุ
การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค สำนักงานสามารถควบคุมและจัดการได้ เอง หรือว่าจ้างหน่วยงานเฉพาะมา ดำเนินการแทน
        

(GL-8.5) การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-8.5.1) การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามแผนที่กำหนด
(1) มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมและ อพยพหนีไฟ
(2) จำนวนคนเข้าอบรมฝึกซ้อมดับเพลิง ขั้นต้นจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของพนักงานแต่ละแผนกหรือส่วนงาน
(3) พนักงานทุกคนจะต้องเข้าฝึกซ้อม อพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (พิจารณาพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่อยู่ประจำพื้นที่สำนักงานที่มี การฝึกซ้อมเท่านั้น)
(4) มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามแผน ที่กำหนด พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรองการอบรม ภาพถ่าย เป็นต้น
(5) มีการฝึกซ้อมอพยพตามแผนที่ กำหนด พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรอง ภาพถ่าย เป็นต้น
(6) มีการกำหนดจุดรวมพลที่สามารถ รองรับได้ พร้อมมีป้ายแสดงอย่าง ชัดเจน
(7) มีการกำหนดเส้นทางหนีไฟ ธงนำ ทางหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล พร้อม สื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติงาน
(8) มีการกำหนดทางออกฉุกเฉิน ทาง หนีไฟ พร้อมมีป้ายแสดงอย่าง ชัดเจน

(GL-8.5.2) มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม และร้อยละของพนักงานที่ เข้าใจแผนฉุกเฉิน
ตรวจสอบแผนระงับเหตุฉุกเฉิน และสุ่มสัมภาษณ์พนักงานตามโครงสร้างหน้าที่รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน

(GL-8.5.3) ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และร้อยละของพนักงานทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว
(1) มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง
     - ถังดับเพลิงมีเพียงพอต่อการใช้งาน (กำหนดระยะห่าง อย่างน้อย 20 เมตร/ถัง ตามกฎหมาย ติดตั้งสูง จากพื้นไม่เกิน 150 เซนติเมตรนับ จากคันบีบ และถ้าเป็นวางกับพื้น จะต้องมีฐานรองรับ) พร้อมกับติด ป้ายแสดง
     - ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (ถ้ามี)
     - สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสาย ฉีด ( Hose and Hose Station) (ถ้ามี)
(2) ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อมใช้งาน
    - สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (พื้นที่ มากกว่า 300 ตารางเมตรหรือ อาคารสูงเกิน 2 ชั้นขึ้นไป)
    - ติดตั้งตัวดักจับควัน (smoke detector) หรือตัวตรวจจับความ ร้อน (heat detector)
(3) มีการตรวจสอบข้อ (1) - (2) และ หากพบว่าชำรุดจะต้องดำเนินการ แจ้งซ่อมและแก้ไข
(4) พนักงานจะต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้ และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและ สัญญาณแจ้งเตือน อย่างน้อยร้อยละ 75 จากที่สุ่มสอบถาม
(5) ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง และ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

(GL-9.1) การจัดซื้อสินค้า
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-9.1.1) การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) กำหนดผู้รับผิดชอบ และมีความเข้าใจ
(2) ค้นหารายการสินค้าที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และสามารถระบุ แหล่งข้อมูลสืบค้นได้
(3) จัดทำบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสินค้า ที่ใช้จริงในสำนักงาน โดยจะต้องระบุรายการสินค้า ยี่ห้อ  ฉลากสิ่งแวดล้อม วันหมดอายุการรับรอง ของสินค้านั้น หากเป็นฉลาก สิ่งแวดล้อมของต่างประเทศจะต้อง อ้างอิงหน่วยงาน/ประเทศที่ให้การ รับรองนั้นๆ ด้วย
(4) แจ้งไปยังผู้ขายเพื่อขอความร่วมมือ ในการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม กรณีที่ไม่มีร้านค้าที่ จำหน่ายสินค้าทีเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
 
หมายเหตุ
สินค้าที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการ รับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลาก คาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลาก สิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น

(GL-9.1.2) ร้อยละของการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) แสดงรายการสินค้าสำนักงานที่จัดซื้อ ทั้งหมดโดยระบุยี่ห้อ และรุ่นสินค้า
(2) แสดงฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของสินค้า
(3) คำนวณจำนวนร้อยละสินค้าที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องแสดง ให้เห็นถึงรายการสินค้า ปริมาณ สินค้า และมูลค่า
 
หมายเหตุ
สินค้าที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการ รับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลาก คาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลาก สิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น

(GL-9.1.3) ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ
สินค้าที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการ รับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัด ไฟ เบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลาก คาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลาก สิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น

(GL-9.2) การจัดจ้าง
ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ไฟล์หลักฐาน
(GL-9.2.1) ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) มีหลักฐานการพิจารณาถึงมาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่ได้การรับรองโดยจะต้องแสดงหลักฐาน การรับรองดังกล่าว
(2) หากหน่วยงานไม่มีมาตรฐานด้าน สิ่งแวดล้อมรับรอง ทางสำนักงาน จะต้องทำการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานเบื้องต้น
(3) มีการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงด้าน สิ่งแวดล้อมเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานใน สำนักงาน
(4) หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับคัดเลือก จะต้องได้รับการอบรมหรือสื่อสาร เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว และ แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเอง
(5) หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นสามารถ อธิบายแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเองได้
 
หมายเหตุ
- หากหน่วยงานภายนอกมีมาตรฐาน ด้านสิ่งแวดล้อมรับรองจะต้อง พิจารณาทุกข้อ ยกเว้นข้อ (2)
- หากหน่วยงานภายนอกไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรอง พิจารณาข้อ (2) - (5)

(GL-9.2.2) ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินการ เช่น ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วงแม่บ้าน รปภ. พนักงานส่งเอกสาร เป็นต้น
(1) กรณีที่เป็นการว่าจ้างให้อยู่ประจำ สำนักงานจะต้องทำการประเมิน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
(2) กรณีที่เป็นการว่าจ้างไม่อยู่ประจำ สำนักงาน จะต้องทำการประเมิน ทุกครั้งเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานใน สำนักงาน

(GL-9.2.3) ร้อยละของการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกสำนักงาน) ได้แก่ โรงแรม สถานที่จัดงาน หรืออื่นๆ ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) สถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น ISO 14001 Green Hotel ใบไม้เขียว ฉลากเขียว Green Office หรือ Green Building เป็นต้น และมี การจัดการประชุมที่คำนึงถึงการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ พลังงาน และลดการก่อให้เกิดมลพิษ
(2) ในกรณีที่ไม่มีสถานที่จัดประชุมที่ ได้รับการรับรองฯ อยู่ในบริเวณ ใกล้เคียงสำนักงาน จะต้องเลือก สถานที่ที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุด และจัดประชุมในรูปแบบ Green Meeting (ตามความเหมาะสมและ เป็นไปได้) โดยจะต้องแสดงหลักฐาน การคัดเลือกสถานที่เหล่านั้น