รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”

       ในเดือนมกราคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลในหัวข้อ “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” เพื่อส่งเสริมการอ่านด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้โชคดีจำนวน 5 รางวัล ดังนี้

  1. นางสาวกัลญารัตน์ บุญพิมพ์            สาขาวิชาคณิตศาสตร์      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. นางสาวกชกร แตงเทศ                    สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
  3. นายพีรวิชญ์ ฤทธิ์บัว                        สาขาวิชาพละศึกษา           คณะครุศษสตร์
  4. นางสาวพรรณุษา จันทร์ไพจิตร์        สาขาสาธารณสุขศาสตร์   คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
  5. นางสาวปิยธิดา ยอดดวงใจ            สาขาสาธารณสุขศาสตร์    คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

*** ผู้ที่มีรายชื่อได้รับรางวัล สามารถติดต่อรับรางวัล ได้ที่ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1  อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี (ห้องสมุด) ***

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------