บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

นางสาวดาวเรือง ขมแก้ว
นักบริหารงานทั่วไป
daorueang.kho@mail.pbru.ac.th
032-708609 ต่อ 2003

รายละเอียดการให้บริการ

มาตรฐานการบริการ
        มาตรฐานการบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ [ Download ]

ให้บริการสำหรับ
      1. นักเรียนโรงเรียนสาธิต และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
      2. อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฆฏเพชรบุรี

เงื่อนไขและขั้นตอนการ ยืม-คืน 
การยืม
          1. หนังสือ ติอต่อ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1
          2. วารสาร/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ ติดต่อ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2
          3. วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ติดต่อ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1
          4. หนังสือข้อมูลท้องถิ่นเพชรบุรี-ประจวบฯ/หนังสือหายาก ติอต่อ ห้องหนังสือท้องถิ่นและหนังสือหายาก

ระเบียบ / ข้อปฏิบัติ
          - ใช้บัตรสมาชิกของตนเองในการยืมหนังสือ/สิ่งพิมพ์ที่ต้องการ
          - ห้ามขีด-เขียนลงในตัวเล่ม
          - ส่งคืนหนังสือ/สิ่งพิมพ์ที่ยืมตามกำหนดเวลา หากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับตามระเบียบการยืมของห้องสมุด
          - ไม่ทำให้ตัวเล่มเกิดความเสียหายหรือสูญหาย ซึ่งจะต้องเสียค่าปรับหนังสือ/สิ่งพิมพ์สูญหายหรือซื้อทดแทน ตามระเบียบของห้องสมุด
          - ไม่มอบบัตรสมาชิกหรือบัตรที่ใช้เป็นบัตรสมาชิกของตนเองให้ผู้อื่นนำมาใช้
          - แจ้งให้ห้องสมุดทราบ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หน่วยงาน สถานภาพ และที่อยู่ เพื่อแก้ไขข้อมูลสมาชิกให้ถูกต้อง
          - หากผู้ใช้มีค่าปรับสูงเกินกว่าจำนวนที่ห้องสมุดกำหนดไว้ หรือค้างส่งทรัพยากรนานเกินเวลาที่กำหนดไว้ จะไม่มีสิทธิ์ยืมหนังสือ/เอกสารหรือใช้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ ยืม-คืนได้

การส่งคืน
          หากต้องการส่งคืนหนังสือ/สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ถูกยืมออกนอกห้องสมุด ติดต่อขอส่งคืนได้ที่จุดบริการ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1

การจอง
          ทรัพยากรที่สามารถจองได้ ดังนี้
              1. หนังสือ
              2. วารสาร/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ (เฉพาะฉบับล่วงเวลา)
              3. วิทยานิพนธ์/งานวิจัย

       สมาชิกแจ้งความประสงค์ที่จะขอจองหนังสือซึ่งต้องการใช้ แต่มีผู้อื่นยืมไปก่อนได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 ชั้น 2  และชั้น 5 หรือจากหน้าเว็บไซต์การสืบค้นทั้งนี้ห้องสมุดจะเก็บไว้บนชั้นจองที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 เป็นเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่รับคืน หากเกินกำหนดจะนำขึ้นชั้นบริการตามปกติ ผู้จองสามารถตรวจสอบรายการหนังสือขอจองได้ที่ชั้นแสดงรายชื่อผู้จอง หรือเคาน์เตอร์ยืม-คืน หรือเว็บไซต์การสืบค้นทาง โดย Login เข้าสู่ระบบสมาชิก http://arit.pbru.ac.th

การยืมต่อ (Renew)
 
     สมาชิกแจ้งความประสงค์ที่จะขอยืมต่อหนังสือซึ่งได้ยืมออกไปแล้ว เพียงนำบัตรข้าราชการ/บัตรนักศึกษา/บัตรสมาชิกห้องสมุด มาติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 ซึ่งไม่จำเป็นต้องนำตัวเล่มมาด้วย  หากเกินกำหนดจะต้องนำตัวเล่มมาส่งคืนที่ห้องสมุด และผู้ใช้สามารถทำการยืมต่อด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์การสืบค้นทาง โดย Login เข้าสู่ระบบสมาชิก http://arit.pbru.ac.th


จัดทำรายการสมาชิกห้องสมุด (Library Member)
          บริการจัดทำ และตรวจสอบรายการสมาชิกของห้องสมุด เพื่อสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการทั้งหมดของห้องสมุด ตามที่ห้องสมุดกำหนดไว้ โดยแบ่งประเภทสมาชิกไว้ดังนี้
              1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
              2. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
              3. นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
              4. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อปี)
              5. บุคคลภายนอกทั่วไป (ค่าธรรมเนียม 500 บาทต่อปี)

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
          1. นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติเมื่อมาติดต่อที่บริการยืม-คืนในการใช้บริการห้องสมุดครั้งแรก
          2. บุคคลภายนอกและศิษย์เก่าฯ
          3. กรอกข้อมูลลงในแบบบันทึกรายการสมาชิก พร้อมยื่นเอกสาร/หลักฐานด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกข้อมูล ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์
          4. ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกของตนเอง ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน
          5. ชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก (เฉพาะสมาชิกที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคคลภายนอกทั่วไป)

เอกสารที่ต้องใช้
          1. นักเรียน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใช้บัตรนักศึกษาหรือใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียน (ในกรณีที่ยังไม่ได้บัตรนักศึกษาให้ทำเรื่องของทำบัตรสมาชิกชั่วคราว ที่สำนักวิทยบริการออกให้)
          2. อาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ใช้บัตรพนักงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีออกให้ 
          3. บุคคลภายนอก (ศิษย์เก่า) แบบสมัครสมาชิก (รับได้ที่จุดบริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์) ใช้บัตรประชาชน และรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว พร้อมหนังสือรับรองจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
          4. บุคคลภายนอกทั่วไป แบบสมัครสมาชิก (รับได้ที่จุดบริการยืม-คืน ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์) บัตรประชาชน และรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้วพร้อมหนังสือรับรองจากข้าราชการระดับ ซี 6 ขึ้นไป

ระเบียบการใช้บริการ
          1. ไม่มอบบัตรสมาชิกหรือบัตรที่ใช้เป็นบัตรสมาชิกของตนเองให้ผู้อื่นนำมาใช้บริการของห้องสมุด
          2. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดปรับปรุงแก้ไขข้อมูล กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หน่วยงาน สถานภาพ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ และการสื่อสารอื่น ๆ เพื่อการสื่อสารกับผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ สมาชิกสามารถดูประวัติการใช้บริการของตนเองได้บนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix


*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ *** 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คุณธนพร ถมเสาร , คุณดาวเรือง ขมแก้ว 
032-708609 เบอร์ภายใน 2003


© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Site Map | Privacy Policy