รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยืมหนังสือจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องสมุด) สูงสุด ประจำปี 2565

       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยืมหนังสือจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องสมุด) สูงสุด ประจำปี 2565 ได้แก่
       1 . กิตติศักดิ์ มั่งนิมิต 624110124 สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ
       2. วิโรจน์ โออิด 644815133 สาขานวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยการจัดการ
       3. สุวนันท์ ทองเสม 624110121 สขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ
       4. แพรวไพลิน หมันหลี 624N46133 สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ
       5. รัชติพร มณีพรหม 624N46132 สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ

*** ผู้ที่มีรายชื่อรับรางวัลสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่....เคาน์เตอร์บริการ ยืม-คืน  อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1  ***

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------