รายละเอียดข่าว

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการสู่ความเป็นเลิศ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

          เมื่อวันที่ 22/02/2566 ด้วยสำนักวิทยบริการฯ ส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการสู่ความเป็นเลิศ เวลา 08.00-16.00 น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดย อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
#ฝึกการสร้างทัศนคติเชิงบวกในการให้บริการ
#ฝึกทักษะการสื่อสารการให้บริการในสถานการณ์ต่างๆ
#ฝึกการดูแลบุคลิกภาพตนเอง
#ฝึกการใช้สมองส่วน Broca’s Area : พูดจาไพเราะ บริการเป็นยอด รับผิดชอบเป็นเยี่ยม

ได้รับความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ
วิทยากรโดย : อาจารย์ชลธร บุญศรี
จัดกิจกรรมโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------