รายละเอียดข่าว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หัวข้อเรื่อง"การจัดการมลพิษและของเสีย"

         ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หัวข้อเรื่อง"การจัดการมลพิษและของเสีย" วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมต้นจัน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

         โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อลดการเกิดมลพิษและขยะมูลฝอยอันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดแหล่งสะสมของเชื้อโรค และเกิดมลภาวะทางอากาศอีกด้วย ซึ่งมีเนื้อหาหลักสูตร ดังนี้

        1. มลพิษและของเสียที่เกิดขึ้นในสำนักงานทั้งทางน้ำและอากาศ
        2. ผลกระทบของมลพิษและของเสีย
        3. แหล่งที่มาของมลพิษและของเสีย
        4. วิธีลดผลกระทบจากมลพิษทางน้ำและอากาศภายในสำนักงาน
        5. การจัดการของเสียและขยะในสำนักงาน
        6. หลักการ Reuse Reduce Recycle และ Replace

         ในการนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 34 คน เป็นบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ จำนวน 24 คน และบุคลากรหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน ในการอบรมมีการวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมด้วยวิธีการทำแบบทดสอบ ก่อน และ หลัง การอบรม พบว่าผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

.........................

เรียบเรียงและเผยแพร่ : นางสาวสิริรัตน์ เดชเพชร (นักวิชาการศึกษา)
ข้อมูลโดย : นางสาวแขนภา ทองตัน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 
ภาพถ่ายโดย : นายวิโรจน์ ว่องไวไพโรจน์ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

#LibPbru #LibraryPbru #GreenOffice

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------