รายละเอียดข่าว

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น Upskill & Reskill : “การสร้างสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น (Animaker)”

         เมื่อวันศุกร์ทื่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น Upskill & Reskill : “การสร้างสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น (Animaker)” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีเนื้อหาหลักสูตร ดังนี้
         - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแอนิเมชั่น
         - ขั้นการเตรียมข้อมูลก่อนการผลิตแอนิเมชั่น
         - กระบวนการผลิตแอนิเมชั่น
         - การเผยแพร่และการนำเสนอแอนิเมชั่น
         - การฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อแอนิเมชั่น

#หลักสูตรระยะสั้น #Upskill #Reskill #การสร้างสื่อ #แอนิเมชั่น #Animaker

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------