รายละเอียดข่าว

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จำนวน 98 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

         วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา12.30-13.30 น. ด้วย คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จำนวน 98 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี จากการประสานงานโดย ผศ.แสนประเสริฐ ปานเนียม และ อ.จตุพร บุญประเสริฐ ให้การต้อนรับโดย อ.ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
         นำชมโดย อ.สัญญา ธีรเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการฯ นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ บรรณารักษ์ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และนายทวี นวมนิ่ม บรรณารักษ์ รักษาการหัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
        ในการนี้ได้มีการนำชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยนิทรรศการ 3 ห้อง คือ ห้องรอยเสด็จเพชรบุรี ห้องเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และ พระบรมวงศ์ และห้องราชภัฏน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อการพัมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะครูและนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.69

เรียบเรียงและเผยแพร่ : นางสาวสิริรัตน์ เดชเพชร (นักวิชาการศึกษา)
ที่มาข้อมูล: นายทวี นวมนิ่ม (บรรณารักษ์)

#ศึกษาดูงาน #ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ #นิทรรศการ #ARIT #PBRU

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------