รายละเอียด

2024-01-24 10:36:38 | 634

กิจกรรมการอบรมการบริการแนะนำระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด (OPAC) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 8.30 – 10.30 น. และเวลา 12.30 – 14.30 น. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยนายพีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง นางสาวสุพรรณี เพนวิมล นางสาวสุกัลญา ปิ่นฟ้าและนางนิรดา เอี่ยมอาษา ได้ให้บริการแนะนำระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด (OPAC) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 147 คน ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และห้องปฏิบัติการเรียน-การสอนวิชาชีพครู (Micro-Teaching) ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา สามารถสืบค้นสารสนเทศและนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------