รายละเอียด

2024-01-26 14:01:17 | 488

การประชุมชี้แจงข้อกำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2567

        เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 8.30 - 12.00 น. อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์ ดร. มธุรส ปราบไพรี ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อกำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2567  ณ ห้องประชุมต้นหว้า อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี ในรูปแบบ Online 
        ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว(ตรวจประเมิน)ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมให้ข้อแนะนำในการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว
        สำหรับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว(Green Office)และห้องสมุดสีเขียว (Green Library)ของสำนักวิทยบริการฯในครั้งนี้ สํานักวิทยบริการฯ มีนโยบายการ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสํานักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว มุ่งสู่ Green University ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมุ่งเน้นการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ในเรื่องการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสร้างความตระหนักรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานให้เกิด กับบุคลากรในทุกฝ่าย/งาน ตลอดจนถึง ผู้รับบริการของสํานักวิทยบริการฯ
 

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------