รายละเอียด

2024-01-31 09:40:56 | 263

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการตรวจติดตามการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 10.30 – 12.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯและหัวหน้างานของสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการตรวจติดตามการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมต้นหว้า ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี 
          ในการตรวจติดตามครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พัชรศักดิ์  อาลัย รองอธิการบดีงานด้านยุทธศาสตร์การวิจัย นวัตกรรม นโยบายและแผน เป็นประธานการตรวจติดตามการดำเนินงาน ITA  นายอภิวัฒน์ พานทองและนางสาวฐิติรัตน์ ชะเอม งานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการประเมินผล เป็นคณะกรรมการในการตรวจติดตามการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
           การตรวจประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ในการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 
 

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------