รายละเอียด

2024-01-31 10:11:45 | 446

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจชุมชนต้นแบบ “โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21”ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

         เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดี อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นายวิวัฒน์ เพิ่มสุข และ นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจชุมชนต้นแบบ “โครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21”ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงพื้นที่ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อวิเคราะห์และเก็บข้อมูลในการส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัยในพื้นที่ชุมชนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถในการเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา
        โดยบูรณาการร่วมกันในชุมชน อาทิเช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา เกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กศน. สภาเกษตรกร สมาชิกเครีอข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ กลุ่มโกโก้ตะนาวศรี และชาวบ้านที่ให้ความสนใจ

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------