รายละเอียด

2024-02-14 11:47:57 | 319

อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567

        เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 เรื่อง "พลังงานสีเขียว เพื่อความยั่งยืน" จัดโดยสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ริเวอร์ไรน์เพลส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์
        ตลอดจนศึกษาดูงานสถานที่ต่าง เช่น ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู จังหวัดสมุทปราการ ชมเมืองโบราณสมุทรปราการ ศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------