รายละเอียด

2024-02-22 09:48:17 | 432

ผู้บริหารสำนักวิทยบริการร่วมต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด

          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนณ ณ วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
          โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมต้อนรับ สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพัฒนาพื้นที่ วิทยาเขตโป่งสลอดให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างสูงสุด

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------