เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.3.1 กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
         (1) มีการรวบรวมกิจกรรมของสำนักงานครบถ้วน
         (2) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบเหมาะสมและมีความเข้าใจ
         (3) ระบุการใช้พลังงาน ทรัพยากร วัตถุดิบ มลพิษ ของเสีย ของแต่ละกิจกรรมจะต้องครบถ้วน
         (4) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อมครบถ้วน
         (5) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉินครบถ้วน
         (6) มีการพิจารณากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นๆ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
         (7) การประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม
         (8) มีหลักฐานการกำหนดระยะเวลาในการทบทวนการระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
         (9) กรณีมีการปรับแผน/กิจกรรม หรือมีกิจกรรมเพิ่มเติม (เช่น มีแผนที่จะก่อสร้างอาคาร หรือ เพิ่มเติมกิจกรรมของสำนักงานในอนาคตอันใกล้ เป็นต้น) จะต้องระบุกิจกรรมดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)ผลการดำเนินงาน

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการดำเนินการระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และจัดทำแผนปฏิบัติงานสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม พร้อมทั้งจัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉิน ตามกิจกรรมได้ 7 ด้าน  16 กิจกรรม ตามขอบเขตและบริบทของสำนักงาน (1.3.1-1) ดังนี้

7 ด้าน ประกอบด้วย
        1. กระดาษ
        2. อาหาร
        3. น้ำ
        4. น้ำมันเชื้อเพลิง
        5. วัสดุสำนักงาน
        6. ไฟฟ้า , อุปกรณ์ไฟฟ้า
        7. ทรัพยากรสารสนเทศ

16 กิจกรรม ประกอบด้วย
        1. การพิมพ์เอกสาร/การสำเนาเอกสาร
        2. การประชุม
        3. การรับประทานอาหาร
        4. การทำความสะอาดภาขนะใส่อาหาร
        5. การทำความสะอาดสำนักงาน (โดยใช้เครื่องขัดพื้น/เครื่องดูดฝุ่น)
        6. งานทำความสะอาดห้องน้ำ
        7. การจัดการพื้นที่สีเขียว
        8. การจัดการสัตว์พาหะนำโรค
        9.การเดินทางไปราชการ
        10.การจัดเก็บและเบิกใช้วัสดุสํานักงาน
        11.กิจกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้า เกิดการลัดวงจร
        12.การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
        13.การบำรุงรักษาลิฟท์
        14.การซ่อมบำรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง
        15.การบำรุงรักษาเครื่องสำเนาเอกสาร
        16.งานจัดเตรียม/ซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศ

         มีการระบุการใช้พลังงาน ทรัพยากร วัตถุดิบ มลพิษ ของเสีย ของแต่ละกิจกรรมครบถ้วน โดยใช้ตารางวิเคราะห์ระดับความมีนัยสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์การประเมินนัยสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้ทรัพยากร (Resource Usage) และเกณฑ์การประเมินนัยสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านมลภาวะ (Pollution) (3.1.1-2)

        ทั้งนี้ สามารถระบุระดับนัยสำคัญได้ 3 ระดับ คือ L , M , H ส่วนใหญ่ประเด็นปัญหาของสำนักฯ อยู่ในระดับ L และ M

        ด้านทรัพยากร (Input) มีค่าความรุนแรงมากที่สุดที่ 49 มีค่าความรุนแรงน้อยที่สุดที่ 18 ส่วน

        ด้านมลพิษ (Output) มีค่าความรุนแรงมากที่สุดที่ 88 มีค่าความรุนแรงน้อยที่สุดที่ 24 (1.3.1-3)

         สำนักวิทยบริการฯ มีการประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ(1.3.1-4) สามารถการจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ตามกิจกรรม

        ด้านทรัพยากร (Input) คือ ปัญหาด้านหลอดไฟใช้แล้ว

        ส่วนด้านมลพิษ (Output) คือ ไฟฟ้า

        จากการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม สำนักฯ ได้มีการวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญได้ทั้งหมด 6 ข้อ (1.3.1.5)