เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.6.2 ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
         (1) มีแผนการดำเนินโครงการหรือนวัตกรรมที่ชัดเจน
         (2) ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
         (3) มีการกำหนดความถี่ในการติดตามผลและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
         (4) มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
         (5) ดำเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด / กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมายมีการทบทวนเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
         (6) มีการกำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนหลังบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดผลการดำเนินงาน

สำนักวิทยบริการ ฯ ได้รับงบประมาณจัดกิจกรรมการจัดทำสำนักงานสีเขียวของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี

วัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ
1. เพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพห้องสมุดสีเขียว โดยเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
2. เพื่อสร้างความตระหนักภาพลักษณ์และความทันสมัยในการบริการที่ดีของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อให้สำนักวิทยบริการฯเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อสอดคล้องกับโครงการ Green and Clean University สารสนเทศและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

เป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ของสำนักฯและเจ้าหน้าที่ภายในมหาลัย 25 คน , ผลสัมฤทธิ์ของเจ้าหน้าที่ จากการเข้าอบรมและนำผลประโยชน์จากการเข้าอบรมมาปฎิบัติปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 80

กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไตรมาส 3 ผู้เสนอโครงการ นางรัตนา เสียงสนั่น และสำนักวิทยบริการฯ ยังมีการดำเนินงานจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม ดังนี้
แผนงานที่ 1. อบรมเรื่องความปลอดภัยซ้อมหนีไฟ
แผนงานที่ 2. อบรมการปฐมพยาบาล เบื้องตัน

จากโครงการดังกล่าวข้างต้น สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม (1.6.2-1) มีการดำเนินการตามแผนและมีการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (1.6.2-2) (1.6.2-3) และรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว(1.6.2-4)