เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2563

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.1.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน
        (1) มีแผนการดูแลรักษา ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) พรมปูพื้นห้อง (ขึ้นอยู่กับสำนักงาน)
        (2) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตาม แผนการดูแลรักษา
        (3) มีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดใน ข้อ 1
        (4) มีการควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปฏิบัติใน ข้อ 1
        (5) การจัดวางเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารให้ห่างไกลผู้ปฏิบัติงาน
        (6) การควบคุมควันไอเสียรถยนต์บริเวณสำนักงาน เช่น ติดป้ายดับเครื่องยนต์
        (7) การป้องกันและกำจัดแมลงที่จะสร้างมลพิษ อากาศภายในสำนักงาน (ถ้ามี)
        (8) มีการสื่อสารหรือแจ้งให้ทราบถึงการเกิดมลพิษ ทางอากาศจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเตรียม ความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย (สามารถพิจารณาจากเอกสารหรือภาพถ่าย เป็นหลักฐานประกอบ)ผลการดำเนินงาน
          สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการคบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน ได้จัดทำ 5.1.1(1-1) คู่มือ หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย (5.1 ด้านอากาศ) 5.1.1(1).(2) แผนการดูแลรักษาประจำปี - 2563 อากาศในสำนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของสำนักฯ ด้านมลพิษทางอากาศ (อากาศในสำนักงาน)  5.1.1(3-1) ใบตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอากาศ/ใบแจ้งซ่อม  5.1.1(3.1.1  รายการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก (วันที่ 5 ของเดือน) 5.1.1(3.2) รายการทำความสะอาดพรม (ทุก 3 เดือน) 5.1.1(3-3) รายงานการตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องปริ้นเตอร์  5.1.1(3-4) รายการทำความสะอาดพื้น (ทุกวัน) 5.1.1(3-5) รายการทำความสะอาดห้องน้ำ (ทุกวัน)  มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตาม แผนการดูแลรักษามีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดในข้อ 1    มีการควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปฏิบัติในข้อ 1  ) 5.1.1(5) รายการทำความสะอาดเครื่องถ่ายเอกสาร (ทุกวัน)  การจัดวางเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารให้ห่างไกลผู้ปฏิบัติงาน 5.1.1(3-6) รายงานการตรวจสอบและทำความสะอาดผ้าม่าน 5.1.1(3-7)  การควบคุมควันไอเสียรถยนต์บริเวณสำนักงาน เช่น 5.1.1(ุ6) ภาพป้ายควบคุมควันไอเสียรถยนต์ การป้องกันและกำจัดแมลงที่สร้างมลพิษ อากาศภายในสำนักงาน (ถ้ามี) (5.1.1(8)) ภาพการสื่อสารหรือแจ้งให้ทราบถึงการเกิดมลพิษ ทางอากาศจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเตรียม ความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย