เกณฑ์สำนักงานสีเขียว ปี 2564

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

4.1.2 การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือนำกลับมาใช้ใหม่ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปกำจัดมีปริมาณน้อยลง
          (1) มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่
          (2) มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภท ครบถ้วนทุกเดือน
          (3) มีการวิเคราะห์ปริมาณขยะเทียบค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดจากหมวด 1 ข้อ 1.1.5
          (4) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดมีแนวโน้มลดลงผลการดำเนินงาน
         สำนักวิทยบริการฯ มบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานบริการทั่วไป นำขยะรีไซเคิลมาชั่ง บันทึก และแยกรวมไว้ที่จุดคัดแยกส่วนกลาง ส่งไปจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีการคัดแยกขยะประเภทหนังสือพิมพ์เก่าย้อนหลัง 1 ปี ที่งานบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องได้คัดแยกทำดรรชนีวารสารแล้ว และแก้วกาแฟ นำมาจัดทำสิ่งประดิษฐ์ "อาร์ทเปเปอร์มาเช่" สำหรับปลูกพืชดูดซับสารพิษไว้ตามจุดปฏิบัติงานและจุดบริการต่าง ๆ (4.1.2-1)

     ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการบันทึกปริมาณขยะทุกวัน โดยผู้ปฏิบัติงานบริการทั่วไป (4.1.2-2) และมีการสรุปสถิติปริมาณขยะในปี พ.ศ. 2564 (ม.ค.-พ.ย.) พบว่า  สำนักวิทยบริการฯ มีปริมาณขยะรวมทั้งหมด 625.60 กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 56.93 โดยปริมาณขยะทั้งหมดลดลงจากปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 43.07 มีแนวโน้มบรรลูตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 15 (4.1.2-3

     เมื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะโดยภาพรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2563 พบว่า สำนักวิทยบริการฯ สามารถลดปริมาณขยะได้ตามเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ 15 (4.1.2-4)