รายละเอียดข่าว

ขอแสดงความขอบคุณงานบริหารงานบุคคล | Personel Management Division กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับความอนุเคราะห์จากงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก และระเบียบการต่อสัญญาจ้าง ให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ นำโดย หัวหน้างานบริหารงานบุคคล นางสาวธัญวรัณณิช โพธิสุวรรณ และบุคลากรในสังกัด คือ นางนภัสภรณ์ นามสละ, นายภูวนัย เอกวัตร และนางสาวพรปวีณ์ พีรพงศ์พรรณ เพื่อมุ่งให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างแนวทางในการเขียนผลงานวิชาการและคู่มือปฏิบัติงานหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------

© Copyright 2022 arit.pbru.ac.th