รายละเอียดข่าว

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2564

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และอาจารย์สัญญา ธีรเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 และได้รับคะแนนผลประเมินคุณภาพฯ ได้คะแนนประเมิน 4.76 ซึ่งอยู่ในระดับ "ดีมาก"

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------

© Copyright 2022 arit.pbru.ac.th