รายละเอียดข่าว

อบรมแนะนำทักษะการรู้สารสนเทศ หลักสูตรที่ 1 การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการใช้งาน application Matrix Library

          วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมบริการอบรมแนะนำทักษะการรู้สารสนเทศ หลักสูตรที่ 1 หัวข้อเรื่อง การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการใช้งาน application Matrix Library ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 จำนวน 58 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------

© Copyright 2022 arit.pbru.ac.th