รายละเอียดข่าว

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีและศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 นางสาวสังวรณ์ กลิ่นชื่น รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จำนวน 166 คน มาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีและศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ และ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริกรฯ ตลอดจนบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว

          ซึ่งการศึกษาดูงาน โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายในศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 5 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานที่ 1 ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฐานที่ 2 ห้องเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และพระราชวงศ์ ฐานที่ 3 ห้องราชภัฏน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนา ฐานที่ 4 หอเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ ฐานที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 นอกจากนี้ยังได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ดูแลโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ คติวัฒน์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์ฯ หรือแหล่งผลิตสินค้าเกษตรโดยการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ รวมไปถึงหญ้าอาหารสัตว์ และมีการแปรรูปผลผลิตที่ได้เพื่อการแจกจ่าย จัดจำหน่าย และสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้แบ่งฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ผักยกโต๊ะกางมุ้ง ฐานที่ 2 การเลี้ยงแพะ ฐานที่ 3 การเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ ฐานที่ 4 การปลูกกล้วยหอมทอง ฐานที่ 5 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ฐานที่ 6 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งแต่ละฐานได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้เป็นอย่างดี ซึ่งหลังจากนี้ทางคณะศึกษาดูงานจะนำความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนและชุมชน

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------

© Copyright 2022 By สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี