รายละเอียดข่าว

ดาวน์โหลดประกาศนียบัตร ทักษะการเป็นผู้นำชมนิทรรศการ วันที่ 5 ต.ค. 2565 และการอบรมทักษะการเป็นผู้นำชมนิทรรศการ วันที่ 6 ส.ค. 2565

>> คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศนียบัตร <<

          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดกิจกรรมการอบรมทักษะการเป็นผู้นำชมนิทรรศการ ณ ห้องต้นจันท์ อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปแบบดิจิทัล ตามโครงการหลักตามบริบทมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการพูด การสื่อสาร การแสดงออกในการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรต่อไป

          การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ยวันศุกร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ คุณสรรเสริญ ศรีสอาด เป็นวิทยากร โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

          1) บทบาทและหน้าที่ของผู้นำชมนิทรรศการ
          2) บุคลิกภาพในการสื่อสารของผู้นำชมนิทรรศการ
          3) เทคนิคการนำชมและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับผู้นำชมนิทรรศการ

          ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้มีการชมพื้นที่จริงของศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี โดยมีบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ และตัวแทนนักศึกษาจากทั้ง 8 คณะเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 57 คน จากการประเมินผลระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.81 อยู่ในระดับมากที่สุด

<< ดูรูปภาพเพิ่มเติม >> 
 

         และเมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. พิธีเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมสันต์ธรรมบำรุง คณะวิทยาการจัดการด้วยคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จำนวน 166 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีและศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
        โดยกิจกรรมนี้ดำเนินการขึ้นเพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถ่ายทอดสู่เยาวชนเพื่อมุ่งหวังในการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้และทักษะการดำเนินชีวิตต่อไป

<< ดูรูปภาพเพิ่มเติม  >> 

 

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------

© Copyright 2022 By สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี