รายละเอียดข่าว

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 “เทิดไท้จักริน หัตถศิลป์ ถิ่นพริบพรี เก็จมณี สู่อาเซียน” ภูษา ภักษาหาร ผสานศิลป์

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาและส่งเสริมเผยแพร่เอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้จัดงานมหกรรมอาเชียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ เดินทางมาถึงครั้งที่ ๑๑ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายวิชาการด้านศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์พื้นบ้านจากภูมิภาคต่างๆ ทั้งการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมจากสถาบันสถานศึกษาต่างๆ จากโรงเรียน หน่วยงานในจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนจากต่างประเทศ โดยใช้วัฒนธรรมมาเป็นสื่อกลาง ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดโครงการงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ ขึ้น “เทิดไท้จักริน หัตถศิลป์ ถิ่นพริบพรี เก็จมณี สู่อาเซียน” โดยเน้นการเชื่อมโยงระหว่าง ภูษา ภักษาหาร ผสานศิลป์ ในระหว่างวันที่ ๓-๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี รัชกาลที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้
         1. เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
         2. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยและอาเซียนหลังจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
         3. เพื่อเสริมสร้างความปรองดองภายในชาติและภูมิภาคอาเซียนโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อในการเชื่อมโยงความรักสามัคคีกัน
         4. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับศิลปินอาเซียนได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
         5. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้แก่ชุมชนและกระตุ้น เศรษฐกิจ

โดยมีกิจกรรมภายในงานงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ ดังนี้
         1. กิจกรรมเสวนาวิชาการ ประเทศไทยภายใต้ร่วมพระบารมี และเสวนาภูษาสู่อาเซียน (ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)
         2. การแสดงศิลปวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ จาก 18 สถานศึกษาระดับมัธยมและประถมศึกษา 10 สถาบันอุดมศึกษา และ 7 ประเทศจากทวีปเอเชียและทวีปอเมริกา 18 สถานศึกษาระดับมัธยมและประถมศึกษา เช่น โรงเรียนบ้านลาดวิทยา โรงเรียนคงคาราม โรงเรียนพรหมานุสรณ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา โรงเรียนท่ายางวิทยา โรงเรียนเทศบาล 4 แห่ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย โรงเรียนบ้านหนองขานาง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี โรงเรียนสุวรรณฯ โรงเรียนราษฏร์วิทยา โรงเรียนวัดทองนพคุณ และโรงเรียนสาธิตฯ 10 สถาบันอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราภชัฏพระนคร และ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี 7 ประเทศจากทวีปเอเชียและทวีปอเมริกา ได้แก่ เม็กซิโก สิงคโปร์ อินเดีย มาเลยเซีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ เวียดนาม
         3. การเดินแบบกิตติมศักดิ์ : การเดินแบบในชุดผ้าเชิงวิชาการ โดยให้อิสระในการออกแบบและสวมใส่ โดยใส่ชุดผ้าไทย หรือผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีที่สวยงาม ไม่จำกัดแบบและลาย ไม่จำกัดดีไซน์ เพื่อสะท้อนความเป็นตัวตน ความเป็นอัตลักษณ์ เพื่อยกระดับผ้าไทย
         4. การจัดนิทรรศการอาหาร เป็นนิทรรศการออกร้านอาหาร อาหารตามแบบเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ อาหารยูเนสโก ได้แก่ อาหารประยุกต์เพื่อสนับสนุนเพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งานออกร้านอาหารท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี และตลาดอิ่มสุข
         5. การจัดนิทรรศการผ้า นิทรรศการออกร้านผ้าจากที่ต่าง ๆ ประกอบด้วย 5 นิทรรศการหลัก ได้แก่
               - ผ้าภูษา (ดอนขุนห้วย) ผ้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
               - ผ้าชาติพันธุ์ในจังหวัดเพชรบุรี พวน มอญ ไทยทรงดำ กะเหรี่ยง และ กะหร่าง
               - ผ้าจากผลงานของศิษย์เก่า : ภูษาผ้าลายอย่าง
               - เชิดชูผ้าจากผลงานทางวิชาการ : ทุ่งนาป่าตาล ครอบครัวปลาวาฬ ปลาทู ทวาราวดี สุวรรณวัชร์ ทวารวดี
         6. การจัดนิทรรศการช่าง ประกอบไปด้วย การออกร้านและสาธิตช่างสกุลต่าง ๆ ในเมืองเพชร หมุนเวียนในแต่ละวัน

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------