รายละเอียด

2023-03-09 16:21:14 | 453

อบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หัวข้อเรื่อง "แนวทางในการอนุรักษ์พลังงานตามหลัก 3อ"

         ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หัวข้อเรื่อง "แนวทางในการอนุรักษ์พลังงานตามหลัก 3อ" ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมต้นจัน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสร้างความตระหนักแก่บุคลากรให้เห็นคุณค่าของพลังงาน การใช้พลังงานอย่างประหยัด พอเหมาะกับความจำเป็น
         โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปองพล รักการงาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อบรรยายดังนี้
         1. พลังงานในชีวิตประจาวัน
         2. หลักการ 3 อ (อาคาร, อุปกรณ์, อุปนิสัย)

        ในการนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 27 คน เป็นบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ จำนวน 24 คน และบุคลากรหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน ซึ่งในการอบรมมีการวัดประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมด้วยวิธีการทำแบบทดสอบ ก่อนและหลัง การอบรมจากผลการทำแบบทดสอบพบว่าผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 ค่าคะแนนเฉลี่ย คือ 18/20 คะแนน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
.........................
เรียบเรียงและเผยแพร่ : นางสาวสิริรัตน์ เดชเพชร (นักวิชาการศึกษา)
ข้อมูลกิจกรรมโดย : นางสาวแขนภา ทองตัน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 
ข้อมูลภาพถ่ายโดย : นายวิโรจน์ ว่องไวไพโรจน์ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) 
#LibPbru #LibraryPbru #GreenOffice 

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------


© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Site Map | Privacy Policy