รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ "22 เม.ย. วันคุ้มครองโลก"

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ "22 เม.ย. วันคุ้มครองโลก"

1. น.ส.ธนาภา กลิ่นดี             นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์       อีเมล tanapa.kli@mali.pbru.ac.th 
2. น.ส.ณัฏฐณิชา แจ่มแจ้ง     นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการจัดการ       อีเมล nattanichar.jam@mail.pbru.ac.th
3. น.ส.กมลเนตร เกิดรื่น         นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร        อีเมล kamonnet.koe@mail.pbru.ac.th
4. น.ส.รุ่งลาวัลย์ คงกระพันธ์   นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        อีเมล runglawan.kon@mail.pbruac.th
5. น.ส.ชนาธิป เอี่ยมอาษา      นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร       อีเมล chanatip.aia@mail.pbru.ac.th

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------