รายละเอียดข่าว

การอบรมเรื่อง การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office Auditor) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom Cloud Meetings จัดโดย บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด

                เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2566 สำนักวิทยบริการฯ ได้ส่งบุคลากรจำนวน 6 คน ประกอบด้วย อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี อาจารย์สัญญา ธีรเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ นางสาวแขนภา ทองตัน นางสาวธนพร ถมเสาร และนายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ เข้าร่วมอบรมเรื่อง การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office Auditor) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom Cloud Meetings จัดโดย บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความเข้าใจการเป็นผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office Auditor) ซึ่งการอบรมประกอบด้วยหัวข้อ การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office Auditor) ได้แก่ เรื่อง หลักการและความรู้เบื้องต้นของการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม การวางแผนและขั้นตอนการดำเนินการตรวจประเมิน การดำเนินการตรวจประเมิน (เทคนิคการตั้งคำถาม เทคนิคการฟัง เทคนิคการสังเกต การวิเคราะห์หลักฐานการตรวจประเมิน การสรุปผลการตรวจประเมิน) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธายุกร พระบำรุง ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบรรเทาและการปรับตัว (CMARE) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร นอกจากนั้นได้มีการยกตัวอย่างการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวและฝึกปฏิบัติการตรวจประเมิน พร้อมทั้งให้มีการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและแนวทางการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office Auditor) ด้วย

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------