รายละเอียดข่าว

Coaching การแนะนำการต่ออายุสำนักงานสีเขียว (สำหรับหน่วยงานต่ออายุการรับรอง)

         เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ได้ร่วมกิจกรรมCoaching การแนะนำการต่ออายุสำนักงานสีเขียว (สำหรับหน่วยงานต่ออายุการรับรอง) โดยนายปวงวิทย์ สนเลม็ด เป็นผู้ดําเนินการ Coaching ดำเนินการ Coaching แนะนำ โดย บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) 6 หมวด และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสำนักงานเพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์สำนักงานสีเขียว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการ Coaching คือ คณะทำงานสำนักงานสีเขียว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2566 การเก็บรวบรวมข้อมูล หน่วยงานขอต่ออายุการรับรอง ต้องนำเสนอผลการดำเนินงานหรือแสดงข้อมูลย้อนหลังทุกปี หลังจากได้รับการรับรองครั้งล่าสุด

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------