รายละเอียดข่าว

โครงการอบรมและพัฒนาสื่อดิจิตอลสำหรับครูผู้สอนภายใต้ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน(วPA) เรื่อง "การผลิตสื่อวิดีโอสำหรับการนำเสนอผลงาน ด้วยโปรแกรมออนไลน์ CANVA"

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้บริการวิชาการ โครงการอบรมและพัฒนาสื่อดิจิตอลสำหรับครูผู้สอนภายใต้ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน(วPA) เรื่อง "การผลิตสื่อวิดีโอสำหรับการนำเสนอผลงาน ด้วยโปรแกรมออนไลน์ CANVA" ให้แก่บุคลกรทางการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ(ชะอำวิทยาคาร) จำนวน 50 คน
         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องบรรณราช 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
         1. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาสื่อสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการได้
         2. บุคลากรทางการศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนได้
         วิทยากรโดย นางสาวแขนภา ทองตัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวอาพร สุนทรวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------