รายละเอียดข่าว

สำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมต้นหว้า

         เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมต้นหว้า ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการในการตรวจประเมินในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช, อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล, อาจารย์ ดร.เวธกา เช้าเจริญและนางสาวน้ำฝน แสงอรุณ เป็นคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้าน Green Office และ Green library ซึ่งภายหลังการตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินแล้วนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการฯ จะนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2565 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสำนักฯ ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------