รายละเอียด

2023-12-18 11:39:45 | 369

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

          วันที่ 15 ธันวาคม 2566 อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บริการวิชาการและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
          ในการนี้ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบและกลไกการบริหารจัดการ การดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการและการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------