รายละเอียด

2024-01-09 15:18:30 | 575

สวนทศพิธราชธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


ชมนิทรรศการ

ศูนย์เรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยฝีมือช่างชั้นเอกเมืองเพชรบุรี(สวนทศพิธราชธรรม)
        ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม 10 คือจริยวัตร 10 ประการ ที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ หรือเป็นคุณธรรมประจำตนของผู้ปกครองบ้านเมือง ให้มีความเป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดี
        เพชรบุรีเป็นเมืองที่มีช่างปูนปั้นอยู่คู่กับเมืองมาอย่างยาวนาน ซึ่งช่างปูนปั้นตั้งแต่โบราณกาลสืบมาจนถึงปัจจุบัน มีส่วนในการช่วยสร้างบ้านแปงเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาโดยลำดับ การปั้นตัวทับลายของช่างปูนปั้นเมืองเพชร นิยมปั้นเป็นรูปพระพุทธเจ้า รูปเทพเจ้าในศาสนา พราหมณ์ ภาพในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ สัตว์หิมพานต์ รวมถึงภาพดอกไม้ และภาพที่เป็น เรื่องราวต่างๆ ด้วยความโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของผลงานปูนปั้นสกุลช่างเพชรบุรี
        ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนำหลักทศพิศราชธรรมผนวกรวมกับฝีมือช่างปูนปั้นชั้นเอกเมืองเพชรบุรี เป็นเครื่องจูงใจให้บรรดาผู้ที่สนใจศึกษาใฝ่รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะและผู้ที่หลงใหลในงานปูนปั้น เข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม 10 ภายในสวนทศพิธราชธรรม จะมีอะไรบ้างนั้น ไปรับชมพร้อมกันครับ

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------