รายละเอียด

2024-01-17 10:23:36 | 502

ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day

        เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567  ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ณ อาคารบรรณราชณครินทร์  และพื้นที่โดยรอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ การทำกิจกรรม 5 ส.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
        1. สร้างความตระหนักในการรักษาความสะอาด ความมีระเบียบวินัย
        2. ปลุกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมของบุคลากร
        อีกทั้งเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความรักที่มีต่อองค์กร  ตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน สำนักงานสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อขอใช้บริการ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------