รายละเอียด

2024-01-17 16:47:19 | 718

สำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ได้เข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2566

        เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมต้นหว้า ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการในการตรวจประเมินในครั้งนี้ ได้แก่
        1. นางสมปอง มิสสิตะ ประธานชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษาฯ
        2. นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์ กรรมการและปฏิคมชมรมฯ
        3. นายฤทธิชัย เตชะมหัทธนันท์ กรรมการและนายทะเบียนชมรมฯ
        4. นางสาวกนกวรรณ บัวงาม กรรมการและเลขานุการชมรมฯ
        5. นางสาวโสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี กรรมการและวิชาการชมรมฯ 

เป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
        1. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน
        2. เพื่อเชิดชูห้องสมุดดีเด่นประเภทต่าง ๆ และห้องสมุดที่ผ่านการประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว
        3. เพื่อพัฒนาห้องสมุดประเภทต่าง ๆ เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
        4. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด


        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นหน่วยงานสนับสนุน พัฒนา และส่งเสริม ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและแหล่งเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการ การบริการ นวัตกรรมในห้องสมุด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการอ่าน พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพอีกด้วย


 

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------