รายละเอียด

2024-01-18 09:50:51 | 474

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2567 อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และอาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี อาจารย์ ดร.ตวงสิทธิ์ สนขำ และ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยนางสาวแขนภา ทองตัน นางสาวสวรินทร์ ยั่งยืนรัตน์ นางสาวธนพร ถมเสาร และนายทวี นวมนิ่ม บุคลากรของสำนักฯ เข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและส่งสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–12 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
        โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเป็นวิทยากร
        สำหรับเนื้อหาในการอบรม ประกอบด้วย นโยบายในการยกระดับงานวิจัยและมาตรฐานงานวิจัย การบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) การทำวิจัยแบบสหวิทยาการและทางคลินิก ประเด็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในโครงการวิจัยที่เสนอขอรับจริยธรรมฯ ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัย และการฝึกปฏิบัติ

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------