รายละเอียด

2024-02-02 16:01:58 | 633

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับประกาศเกียรติคุณห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566

        ตามที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการประกวดห้องสมุดดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณประจำปีนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับประกาศเกียรติคุณห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น
 

#ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2567

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------