รายละเอียด

2024-02-05 10:30:02 | 559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าชมนิทรรศการ ภาพเขียนบนผืนผ้า “จากฝึกหัดครู...สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”

        จากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้รับการพระราชนามว่า “สถาบันราชภัฏ” โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คำว่า “ราชภัฏ” คือ “คนของพระราชา” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ยังประโยชน์คุณุประการหาที่สุดมิได้

        ในโอกาสเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนแห่งการสถาปนาสถาบันราชภัฏ สำนักวิทยบริการฯ จึงได้จัดนิทรรศการภาพเขียนบนผืนผ้า “จากฝึกหัดครู...สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” สร้างสรรค์โดย ผศ.บุญมา แฉ่งฉายา ศิลปินเมืองเพชรบุรี ถ่ายทอดประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตั้งแต่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี วิทยาลัยครูเพชรบุรี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามลำดับ

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ที่
         
อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น.

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------