เกี่ยวกับศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

       ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคต (Future Innovative Learning Center) เพื่อรองรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบดิจิทัล ที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกช่วงวัย รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นหน่วยงานสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบเพื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรทั่วไปของชุมชนและสังคม

อ่านต่อ

บริการออนไลน์

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

ระบบขอใช้ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีออนไลน์ (กรุณาจองล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้จริง 1-3 วันทำการ)

ระบบขอใช้บริการบันทึกวีดีโอการเรียน-การสอน

ระบบขอบริการถ่ายวีดีโอเพื่อประกอบการเรียนการสอน การขอบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน ของสำนักวิทยบริการ ฯ (กรุณาจองล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้จริง 1-3 วันทำการ)

ระบบขอใช้บริการทางวิชาการ

ระบบขอใช้บริการทางวิชาการ สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มีความประสงค์ขอใช้บริการจากสำนักวิทยบริการ ฯ (กรุณาจองล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้จริง 1-3 วันทำการ)

ระบบขอใช้บริการผลิตสื่อการสอน (E-book)

ขอใช้บริการผลิตสื่อการสอน (E-book) สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มีความประสงค์ขอใช้บริการจากสำนักวิทยบริการ ฯ เพื่อผลิตสื่อ E-book (กรุณาจองล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้จริง 1-3 วันทำการ)

ระบบขอใช้ Account ZOOM

ระบบขอใช้ Account ZOOM สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มีความประสงค์ขอใช้ Acoount ZOOM จากสำนักวิทยบริการ ฯ *** รองรับได้ไม่เกิน 100 ท่าน *** (กรุณาจองล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้จริง 1-3 วันทำการ)

ระบบขอใช้บริการผลิตสื่อการเรียนรู้

ระบบขอใช้บริการผลิตสื่อการเรียนรู้ สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มีความประสงค์ขอใช้บริการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือการเรียนการสอน (กรุณาจองล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้จริง 1-3 วันทำการ)

แสดงทั้งหมด

บริการสนับสนุนการเรียน-การสอน

บริการดาวน์โหลดแบบพื้นหลังโปรแกรม ZOOM

บริการจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล

บริการดาวน์โหลดเทมเพลต PowerPoint ขนาด 4:3

บริการจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล

บริการดาวน์โหลดเทมเพลต PowerPoint ขนาด 16:9

บริการจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล

สื่อวีดีโอการเรียนรู้

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทร : 032-708609
อีเมล : library_office@mail.pbru.ac.th