รายละเอียด

2024-01-24 09:30:50 | 235

สำนักวิทยบริการฯ ขอแนะนำช่องทางการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งในอดีตและแนวโน้มการพัฒนาต่อไปในอนาคต
        รวมถึงจัดแสดงศูนย์เรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่สอดคล้องกับแนวคิดศูนย์ระเบียงความคิดสร้างสรรค์ โดยสะท้อนเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านการจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์ และสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย 


        ท่านสามารถขอเข้าชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
             1.เข้าระบบการจองการเข้าชม ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ ที่ https://arit.pbru.ac.th/book-room/
             2.เรื่องวันและเวลาการเข้าชม และกรอกข้อมูลผู้ขอเข้าชมตามแบบฟอร์มในระบบ
             3.รอเจ้าหน้าที่ยืนยันการขอเข้าชม ทางอีเมลที่ท่านแจ้งไว้ในระบบ
             4.เข้าเยี่ยมชมตาม วัน-เวลา ที่ท่านแจ้งไว้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายนำชม และให้รายละเอียด
             5.สแกน QR CODE ตามจุดต่างๆ ภายในศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ เพื่อประเมินความพึงพอใจและแสดงความคิดเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------