บริการฐานข้อมูลออนไลน์

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

นายพีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง
บรรณารักษ์
peerawat.phe@mail.pbru.ac.th
032-708609

รายละเอียดการให้บริการ

มาตรฐานการบริการ
       มาตรฐานการให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า [ Download ]
      

ให้บริการสำหรับ
      1. นักเรียนโรงเรียนสาธิต และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
      2. อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทรัพยากร   
      ฐานข้อมูลออนไลน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวม 15 ฐานข้อมูล โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา และมุมความรู้อาเซียน สามารถเข้าใช้งานได้ที่  http://arit.pbru.ac.th/database

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ***
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คุณพีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง
032-708609 เบอร์ภายใน 2003